Majlis Mesyuarat Negara Brunei

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Jump to navigation Jump to search
Majlis Mesyuarat Negara Brunei
مجليس مشوارت نݢارا بروني
Lambang Majlis Mesyuarat Negara Brunei Darussalam
Jenis
Jenis
Satu Dewan
Kepimpinan
Yang Di-Pertua
Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Laila Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib
Struktur
Ahli32 keahlian
Kumpulan politik
 • Monarki
 • Tidak berpihak
Tempat persidangan
Bangunan Majlis Mesyuarat Negara,
Bandar Seri Begawan, Brunei
Laman sesawang
Jabatan Majlis Mesyuarat Negara
sunting
Lihat pendokumenan templat ini
Brunei

Rencana ini sebahagian daripada siri:
Politik dan kerajaan
di BruneiNegara-negara lain · Atlas
 Portal Politik

Majlis Mesyuarat Negara Brunei (Jawi: مجليس مشوارت نݢارا بروني) merupakan salah satu Majlis Mesyuarat di Negara Brunei Darussalam yang dikendalikan oleh Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat,[1] berdasarkan sistem House of Commons United Kingdom. Majlis ini ditubuhkan menurut Bab 23 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959 dan Ahli-Ahlinya dilantik menurut Bab 24.[2]

Majlis Mesyuarat Negara dipengerusikan oleh Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara (Speaker) yang dilantik oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menurut Bab 37 dari Perlembagaan sama ada dipilih dari Ahli-Ahli Majlis atau mereka yang bukan Ahli-Ahli Majlis.

Fungsi utama Majlis Mesyuarat Negara adalah seperti berikut:

 1. Merundingkan dan meluluskan undang-undang
 2. Membuat pindaan kepada undang-undang yang sedia ada
 3. Mengenakan sekatan-sekatan atau cukai kewangan
 4. Meneliti dan menyemak polisi dan dasar Kerajaan Brunei
 5. Meluluskan bajet Kerajaan Brunei
 6. Perkara lain yang berkaitan dengan perjalanan Majlis Mesyuarat Negara.

Persidangan Majlis Mesyuarat Negara diadakan setiap tahun pada bulan Mac bagi menimbang dan meluluskan Anggaran Hasil dan Belanjawan Tahunan bagi kerajaan Brunei.

MMN2.JPG
MMN4.JPG
MMN5.JPG

Sejarah ringkas[sunting | sunting sumber]

Sejak 21 Oktober 1959 hingga 12 Februari 1984, Majlis Mesyuarat Negara ini telah bersidang sebanyak 32 Musim Permesyuaratan. Majlis Mesyuarat Negara yang pertama bersidang pada 21 Oktober 1959 bertempat di Lapau. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara yang terakhir ialah Majlis Mesyuarat Negera ke-21 (Belanjawan) iaitu sebelum Brunei mencapai kemerdekaan penuh bertempat di Dewan Majlis, Bandar Seri Begawan. Tempoh keahlian Majlis Mesyuarat Negara ialah selama 5 tahun menurut Bab 55(2) dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959.

Majlis Mesyuarat Negara ini dibubarkan oleh Sultan Brunei pada 13 Februari 1984. Majlis Mesyuarat Negara ditubuhkan semula pada 25 September 2004 berdasarkan aturan lama dan kemudian dibubarkan pada 1 September 2005. Ia ditubuhkan semula pada 2 September 2005 setelah pindaan baru Perlembagaan 1959 dimasyhurkan.

Pengurusan Majlis Mesyuarat Negara dikendalikan oleh Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara dalam membantu Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara mengendalikan persidangan dari sudut nasihat dan pandangan berkenaan dengan peraturan-peraturan mesyuarat. Jurutulis dan Timbalan Jurutulis juga memainkan peranan yang sama untuk Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengendalian Majlis Mesyuarat Negara dibantu sepenuhnya oleh pegawai dan kakitangan Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat.

Persidangan ini terbuka untuk orang ramai yang boleh menyaksikan Majlis Mesyuarat Negara ini bersidang serta memerhatikan cara-cara permesyuaratan dijalankan.

Perkembangan-perkembangan di bidang pentadbiran dan perlembagaan semasa tempoh Ahli-Ahli dilantik sendiri banyak membantu dalam menjaga dan mengekalkan matlamat negara untuk kemakmuran dan memajukan kehidupan rakyat serta penduduk negara Brunei Darussalam. Dalam tempoh tersebut juga telah terbukti bahawa pengalaman demokrasi melalui pilihan raya tidak semestinya menjamin keutuhan dan kestabilan negara, malah dapatlah disimpulkan bahawa bidang perundangan itu sejak tahun 1970 iaitu setelah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dapat meyempurnakan tanggungjawab kerajaan dalam menuju ke arah satu tahap kestabilan politik dan sosial ekonomi yang sangat membanggakan.

Prosedur dan amalan perundangan[sunting | sunting sumber]

Fungsi utama Majlis Mesyuarat Negara bertindak selaku penasihat kepada Kerajaan Brunei dengan meneliti dasar-dasar dan perlaksanaannya, seperti dalam menggubal undang-undang, meluluskan anggaran belanjawan dan hasil-mahsul bagi setiap tahun dalam perancangan kemajuan negara, termasuk juga mengenai dengan ketetapan cukai.

Berlainan dari Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet, dalam Majlis Mesyuarat Negara setiap ahli dibolehkan mengemukakan sebarang rang undang-undang atau mengesyorkan mana-mana usul supaya dibahaskan. Walau bagaimanapun semua rang undang-undang yang akan dibahaskan ataupun diluluskan hendaklah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet. Kecuali dalam perkara-perkara tertentu, setiap rang undang-undang yang hendak dikemukakan dalam Majlis Mesyuarat Negara hendaklah terlebih dahulu disiarkan dalam Warta Kerajaan bagi pengetahuan umum sekurang-kurangnya empat belas hari. Begitu juga seseorang yang ingin mengemukakan soal jawab melalui lisan atau bertulis hendaklah menghantar soalan-soalan tersebut tujuh hari sebelum pertanyaan tersebut dikemukakan kepada Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara untuk dimasukkan dalam kertas kerja. Cara ini juga memudahkan pihak Kerajaan untuk membuat persediaan. Sekiranya seseorang itu tidak berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh Kerajaan, dengan kebenaran Yang Di-Pertua Dewan (Speaker), dia dibolehkan untuk mengusulkan soalan tambahan yang ada kaitannya dengan soalan asal.

Cara-cara permesyuaratan Majlis Mesyuarat Negara dijalankan menggunakan sistem yang sama di Majlis Mesyuarat Negara atau parlimen di negara-negara Komanwel, kerana ia diwujudkan berasaskan kepada House of Commons, di United Kingdom. Sesebuah rang undang-undang hendaklah melalui empat peringkat, iaitu Bacaan Yang Pertama, Bacaan Yang Kedua, Jawatankuasa dan Bacaan Yang Ketiga. Dalam Bacaan Pertama lebih mengikuti syarat sahaja, iaitu untuk memaklumkan Dewan Majlis dan Ahli yang membawakan rang undang-undang itu memohon kebenaran daripada Yang Di-Pertua Dewan untuk Bacaan Pertama, selepas itu Ahli yang berkenaan memohon sekali lagi kepada Yang Di-Pertua Dewan untuk Bacaan Kali Kedua dan Ahli tersebut akan menjelaskan sebab-sebab rang undang-undang itu dihadapkan. Rang undang-undang berkenaan akan dibahaskan hanya setelah mendapat sokongan sekurang-kurangnya seorang daripada Ahli Dewan. Di peringkat ini perbahasan hanya tertumpu kepada kelayakan dan asas-asas rang undang-undang sama ada rang undang-undang yang berkenaan itu patut dan sesuai diadakan dan juga implikasinya terhadap negara. Selepas itu peringkat pengundian diadakan jika sekiranya mendapat persetujuan untuk dibaca kali kedua, maka seluruh Ahli Dewan itu akan menjadikan diri mereka sebagai Jawatankuasa bagi menimbangkan rang undang-undang itu satu persatu.

Di peringkat ini rang undang-undang itu akan ditentukan oleh Ahli-Ahli Dewan sama ada mereka meyokong, menolak atau membuat pindaan-pindaan lain. Setelah rang undang-undang itu selesai dipertimbangkan oleh Jawatankuasa, maka ahli yang mengemukakan rang undang-undang tersebut memohon kepada Yang Di-Pertua Dewan untuk membuat Bacaan Ketiga sebelum pengundian. Apabila keputusan pengundian mendapat sokongan Ahli-Ahli Majlis, rang undang-undang tersebut diluluskan. Walau bagaimanapun rang undang-undang itu hanya menjadi undang-undang dan dapat dikuatkuasakan setelah ditandatangani oleh Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Dalam perkara meluluskan rang undang-undang ini, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diperuntukkan oleh Perlembagaan untuk membolehkan Baginda untuk menolak rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Negara dan juga sebaliknya. Walaupun rang undang-undang itu telah ditolak oleh Majlis, jikalau dikehendaki oleh Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, ianya boleh dijadikan undang-undang. Semua rang undang-undang sama ada ia telah diluluskan atau tidak oleh Baginda Sultan akan disiarkan dalam Warta Kerajaan.

Ahli Majlis Mesyuarat Negara[sunting | sunting sumber]

Majlis Mesyuarat Negara terdiri dari:

 1. KDYMM PSB Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam;
 2. DYTM PS Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Al-Muhtadee Billah Ibni Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah;
 3. Menteri-Menteri Kabinet;[3]
 4. Orang-Orang Yang Bergelar;
 5. Orang-Orang Yang Telah Mencapai Kecemerlangan;
 6. Wakil dari 4 Daerah di Negara Brunei Darussalam.

Mesyuarat dan persidangan serantau dan antarabangsa[sunting | sunting sumber]

Majlis Mesyuarat Negara Brunei juga aktif dalam menghadiri dan mengikuti beberapa mesyuarat dan persidangan di peringkat antarabangsa dan serantau seperti berikut:

 1. Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)
 2. AIPA Fact-Finding Committee (AIFOCOM) to Combat Drug Menace
 3. AIPA CAUCUS
 4. Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF)
 5. Commonwealth Parliamentary Association (CPA)
 6. Inter-Parliamentary Union (IPU) [4]
 7. Global Conference of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) [5]

Sejak tahun 1993, Negara Brunei Darussalam menjadi pemerhati khas pertubuhan AIPA. Negara Brunei Darussalam menjadi ahli penuh pertubuhan AIPA pada tahun 2009 pada Perhimpunan Agung AIPA Ke-30 di Pattaya, Thailand. Pada tahun 2013, Brunei Darussalam menjadi tuan rumah untuk Perhimpunan Agung AIPA Ke-34. Antara isu-isu yang dibincangkan dalam perhimpunan AIPA termasuk Politik, Ekonomi, Sosial dan isu yang berkaitan dengan wanita di peringkat serantau dan antarabangsa.

Rujukan[sunting | sunting sumber]

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Pautan luar[sunting | sunting sumber]