Pergi ke kandungan

Tatabahasa

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
(Dilencongkan dari Nahu)

Tatabahasa atau nahu (serapan Arab: النَّحْو, rumi: an-naḥw) ialah bidang ilmu yang mempelajari kaedah-kaedah yang mengatur atau menyusun (yakni tata[1]) penggunaan bahasa. Ilmu ini merupakan sebahagian daripada bidang ilmu yang mempelajari bahasa iaitu linguistik.

Tatabahasa moden mencakupi bidang fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik.

Tatabahasa Fungsional dan Analisis Wacana[sunting | sunting sumber]

FUNGSI SINTAKTIK DALAM ANALISIS WACANA

Fungsi sintaktik atau sintaksis dalam analisis tatabahasa dan wacana fungsional pengesanan cara struktur ayat bukan sahaja mematuhi peraturan tatabahasa, tetapi juga membentuk makna dan konteks dalam situasi komunikatif.

Tatabahasa fungsional sintaktik dalam konteks analisis wacana membuka peluang untuk pemahaman peranan dan fungsi elemen-elemen sintaksis dalam sesuatu teks.Tatabahasa fungsional sintaktik adalah pendekatan dalam analisis tatabahasa yang menekankan tentang fungsi dan peranan setiap sintaksis dalam sesuatu bahasa.

Pendekatan ini tidak hanya memerhatikan struktur gramatis itu sendiri, malah turut mengkaji bagaimana sesebuah struktur ayat berperanan dalam menyampaikan makna, tujuan komunikatif, dan konteks penggunaan dalam sesebuah wacana atau konteks komunikasi.

Salah satu aspek penting tatabahasa fungsional sintaktik adalah pengenalpastian dan pemahaman tentang peranan subjek dan predikat. Subjek, sebagai pelaku utama dalam sesebuah ayat atau klausa, digunakan untuk mengenal pasti siapa atau apa yang melakukan tindakan. Di sisi lain, predikat memberikan informasi tentang tindakan atau keadaan yang terjadi. Dalam pada itu, penekanan terhadap fungsi objek juga diberikan perhatian untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang menjadi penerima tindakan dalam ayat, ,manakala pelengkap pula dibentuk dan digunakan sebagai pelengkap subjek atau objek, ia dianalisis untuk memperjelas atau melengkapi informasi yang berkait.

Analisis modifikasi wacana melibatkan keterangan seperti tempat, waktu, dan cara, ia membantu dalam memahami bagaimana sesebuah elemen sintaksis memberikan maklumat tambahan atau konteks terhadap elemen lain dalam ayat. Selain itu, hubungan kausalitas juga diberikan penekanan, ia merupakan penggunaan ayat penghubung kausalitas bagi mengenalpasti dan menggambarkan hubungan sebab dan akibat antara sesuatu peristiwa.

Sintaksis transformasional, termasuk perubahan sintaktik, menjadi aspek penting dalam melihat bagaimana perubahan struktur ayat dapat memberikan kesan terhadap makna binaan ayat tersebut. Pemilihan kata dan struktur sintaktik juga menjadi titik fokus, dengan menganalisis kosa kata dan kajian tentang bagaimana ayat dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu.

Penggunaan ayat pasif dan ayat aktif turut diperincikan untuk memahami bagaimana fokus komunikasi dapat dipindahkan antara pelaku dan penerima tindakan. Pengulangan dan elipsis, sebagai strategi sintaksis, juga diselidik untuk memahami kesan-kesan retorik atau penekanan yang dapat dicapai dengan menggunakan ayat pasif dan ayat aktif secara berulang-ulang atau pun penguguran unsur sintaksis.

Secara kesimpulannya, analisis tatabahasa fungsional sintaktik membantu menguraikan struktur ayat dan elemen sintaksis dalam teks, membenarkan kewujudan kajian dan pemahaman yang lebih terhadap makna, perbezaan, dan strategi sintaktik yang digunakan penulis untuk mencapai tujuan komunikatif dalam wacana.FUNGSI PRAGMATIK DALAM ANALISIS WACANA

Pengenalan kepada Pragmatik Fungsional:

Tatabahasa Fungsional dan Analisis Wacana memerlukan pandangan Fungsi Pragmatik. Pendekatan ini berperanan dalam pemerkasaan dan ideologi dalam penggunaan bahasa dalam wacana. Pragmatik Fungsional muncul sebagai alat yang berguna untuk mendedahkan cara bahasa digunakan secara strategik untuk mencapai matlamat tertentu.

Dalam analisis wacana, kejayaan komunikasi bukan sahaja bergantung kepada ketepatan dan kesempurnaan struktur tatabahasa, tetapi juga kepada kebolehan penutur memahami dan menggunakan bahasa secara kontekstual. Pragmatik Fungsional menekankan kepentingan memahami konteks sosial, kuasa, dan matlamat komunikatif dalam pembentukan makna. Oleh itu, melalui pendekatan ini, analisis wacana dapat meneroka dengan lebih mendalam bagaimana bahasa berfungsi sebagai alat kuasa dalam membentuk realiti sosial.

Fungsi Pragmatik dalam Analisis Wacana:

Pragmatik Fungsional bukan sekadar alat untuk memahami struktur linguistik, tetapi juga membuka tingkap kepada dimensi pragmatik bahasa. Dalam konteks analisis wacana, peranan kuasa dan pemerkasaan muncul sebagai tema asas. Penceramah menggunakan strategi pragmatik untuk mengukuhkan kedudukan mereka, mencipta perubahan sosial, atau bahkan untuk menekan dan mendominasi lawan bicara mereka.

Dengan memperincikan penggunaan bahasa dalam konteks sosial, analisis wacana dengan pendekatan Pragmatik Fungsional dapat mendedahkan bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk dan mengukuhkan ideologi. Mengenal ideologi melalui bahasa melibatkan pemahaman ilokusi, iaitu bagaimana tindakan bahasa seperti pernyataan, arahan, atau soalan boleh membentuk dan mengubah pandangan ideologi. Analisis ini memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana bahasa bukan sahaja menyampaikan maklumat, tetapi juga mencipta dan mempengaruhi pandangan dunia.

Secara keseluruhan, pendekatan Pragmatik Fungsional untuk analisis wacana membuka peluang untuk menyiasat lebih mendalam hubungan antara bahasa, budaya dan ideologi. Dengan mengetengahkan peranan pragmatik dalam membentuk makna, kita dapat lebih memahami bagaimana bahasa berfungsi sebagai alat kuasa yang boleh mempengaruhi masyarakat dan membina makna bersama dalam komunikasi.

Dimensi Fungsi Pragmatik dalam Analisis Wacana:

1. Memperkasa dan Kritikal:

Pragmatik Fungsional membantu dalam pemerkasaan dan unsur kuasa dalam wacana. Strategi pragmatik digunakan untuk mengukuhkan kedudukan, mencipta kesan sosial, malah tekanan dan mendominasi. Dalam konteks ini, analisis boleh meneroka cara penutur menggunakan bahasa sebagai alat untuk menguatkuasakan hak, mencipta perubahan sosial atau memberi suara kepada kumpulan yang kurang didengari. Pemahaman mendalam tentang dimensi pemerkasaan membuka tingkap untuk melihat bagaimana kuasa dibina dan digunakan melalui bahasa dalam wacana seharian.

2. Pembinaan Ideologi:

  Analisis wacana dengan pendekatan Pragmatik Fungsional membantu menentukan cara bahasa digunakan untuk membentuk, mengukuhkan, atau menentang ideologi tertentu. Pemahaman tentang strategi ilokusi dan pragmatik membolehkan kita menyiasat cara nilai dan pandangan disampaikan melalui wacana. Sebagai contoh, analisis boleh melihat penggunaan bahasa untuk mengubah norma sosial berdasarkan ideologi politik atau budaya. Pemahaman lanjut tentang pembinaan ideologi melalui bahasa memperkayakan tafsiran kita tentang bagaimana nilai-nilai tertentu dilaksanakan dan dikekalkan dalam masyarakat.

3. Kepelbagaian Makna:

Pragmatik Fungsional membawa pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana makna boleh bergantung pada peringkat pragmatik tertentu. Penggunaan eufemisme, implikatur, atau perubahan dalam ilokusi boleh membentuk tafsiran yang berbeza terhadap sesuatu teks. Analisis dalam dimensi ini boleh meneroka cara penutur secara aktif menggunakan elemen pragmatik untuk memanipulasi atau mengubah makna, yang boleh mewujudkan ruang untuk tafsiran yang pelbagai. Dengan memperincikan strategi semantik ini, pemahaman kita tentang kerumitan makna dalam wacana dapat diperluaskan.

4. Struktur dan Fungsi Wacana:

Pragmatik Fungsional membantu meneroka hubungan yang lebih mendalam antara struktur bahasa dan fungsi wacana. Analisis ini termasuk memahami bagaimana ayat atau bahagian teks digunakan untuk mencapai matlamat komunikatif tertentu. Sebagai contoh, dalam perbualan harian, analisis struktur boleh membuka pemahaman tentang bagaimana pemilihan perkataan atau sintaksis boleh mempengaruhi susunan yang ingin disampaikan. Analisis struktur sedemikian memberikan pandangan tentang cara bahasa dipilih dan distrukturkan untuk mencapai matlamat komunikatif tertentu dalam situasi tertentu.

5. Konteks Sosial dan Budaya:

Analisis wacana menggunakan pendekatan Pragmatik Fungsional bukan sahaja memberi perhatian kepada makna linguistik tetapi juga konteks sosial dan budaya di mana wacana itu muncul. Ini melibatkan pemahaman norma sosial, nilai budaya, dan penggunaan bahasa dalam wacana. Sebagai contoh, analisis boleh menangani bagaimana budaya dan norma sosial mempengaruhi penggunaan bahasa dalam konteks tertentu. Dengan memasukkan dimensi sosial dan budaya, analisis menjadi lebih holistik dan mencerminkan kerumitan masyarakat di mana bahasa itu digunakan. Analisis sedemikian membolehkan kita mengeksploitasi hubungan dinamik antara bahasa, budaya dan kuasa dalam pembentukan makna.

Keunikan Pragmatik Fungsional dalam Analisis Wacana:

1. Interaksi Kontekstual, Adaptasi Bahasa dan Konsep Ilokusi:

  Pragmatik Fungsional memberi perhatian kepada interaksi kontekstual di mana bahasa digunakan. Ini termasuk pelarasan bahasa oleh penutur untuk mencapai matlamat komunikatif tertentu. Selain itu, konsep ilokusi iaitu matlamat yang dikehendaki dalam lakuan tutur menjadi fokus yang penting. Analisis mendalam tentang interaksi ini memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang cara bahasa digunakan secara khusus dalam situasi tertentu.

2. Kesedaran Terhadap Ralat Pragmatik:

  Pragmatik Fungsional bukan sahaja kejayaan komunikasi, tetapi juga kesilapan pragmatik yang mungkin berlaku. Kesedaran tentang kesilapan ini menjadi relevan dalam memahami kesan ketidakserasian antara penggunaan bahasa dan norma sosial. Analisis kesilapan pragmatik boleh memberi gambaran tentang bagaimana perbezaan pemahaman pragmatik boleh mempengaruhi tafsiran mesej dan menyebabkan ketidakfahaman dalam komunikasi.

Kepentingan Analisis Wacana melalui Kacamata Fungsi Pragmatik:

1. Dimensi Bahasa dalam Situasi Sosial dan Ideologi:

  Pragmatik Fungsional, dalam konteks Analisis Wacana, menawarkan alat yang berkuasa untuk meneroka dimensi kompleks bahasa dalam situasi sosial dan ideologi. Dengan memberi perhatian kepada interaksi bahasa dalam konteks sosial, analisis ini membuka pintu kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana bahasa memainkan peranan dalam pembentukan sosial.

2. Mendedahkan Struktur dan Makna di Sebalik Teks:

Memahami Pragmatik Fungsional tidak terhad kepada struktur linguistik tetapi juga mendedahkan maksud di sebalik teks. Analisis ini membolehkan kami menyiasat cara bahasa digunakan untuk mencipta bentuk naratif, membina identiti, atau bahkan memanipulasi. Justeru, analisis wacana melalui kaca mata Pragmatik Fungsional membawa pemahaman yang lebih holistik tentang pembinaan makna dalam bahasa.

3. Identiti dan Pertembungan Budaya dalam Wacana:

Analisis wacana menggunakan pendekatan Pragmatik Fungsional membantu memahami peranan pengaruh, identiti dan pertembungan budaya dalam wacana. Melalui penekanan pada konsep ilokusi dan strategi pragmatik, analisis ini membuka pintu untuk memahami bagaimana bahasa boleh menjadi alat pengaruh, mencipta identiti, dan mencerminkan perubahan budaya dalam masyarakat. Dengan memperincikan aspek-aspek tersebut, analisis wacana melalui lensa Pragmatik Fungsional dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang pemahaman kita tentang bahasa dalam konteks sosial, serta implikasinya terhadap pembinaan makna dalam komunikasi.

METAFUNGSI BAHASA DAN ANALISIS WACANA

Konsep "metafungsi bahasa" merupakan konsep yang sering digunakan dalam bidang linguistik atau ilmu bahasa. Konsep "metafungsi" ini dikaitkan  dengan teori linguistik sistemik fungsional, yang dikembangkan oleh Michael Halliday. Dalam teori sistemik fungsional, bahasa dianggap sebagai sistem yang berfungsi untuk memenuhi metafungsi. Metafungsi ini dibahagikan kepada tiga iaitu Metafungsi Ideasional, Metafungsi Interpersonal dan Metafungsi Tekstual.

Metafungsi Ideasional

Metafungsi Ideasional memberikan penerangan tentang bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan sesuatu maklumat dan konsep. Berkaitan dengan penyampaian informasi tentang dunia dan perkembangan dunia ini . Menggambarkan konsep, fakta, dan realiti. Sebagai contohnya, apabila seseorang menceritakan sesuatu peristiwa, mendeskripsikan objek, atau menyampaikan fakta, mereka menggunakan metafungsi ideasional.Tema ideasional pula boleh dibahagikan kepada dua iaitu pengalaman dan logikal. Metafungsi ini memainkan peranan dalam tugas-tugas seperti menumpukan kepada pengalaman. Metafungsi ideasional boleh dikatakan sebagai representasi pengalaman manusia melalui bahasa. Ini melibatkan cara bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu maklumat, menerangkan peristiwa, dan menyatakan idea tentang dunia.

Seterusnya metafungsi ini juga digunakan untuk menerangkan tiga komponen iaitu ‘Transitivity’ yang  ‘Mood’, dan ‘Modality’.‘Transitivity’ memberikan tumpuan kepada proses, penutur, dan keadaan. Ia berkaitan dengan cara sesuatu tindakan atau proses diungkapkan dalam bahasa. ‘Mood’ boleh ditakrifkan sebagai cara seorang penutur memilih dan menyusun klausa untuk menyatakan emosi mereka terhadap teks yang dituturkan. Cara ini merangkumi perasaan indikatif, imperatif, dan tanya. ‘Modality’ pula menerangkan cara penutur menyatakan keperluan, kebarangkalian, atau kehendak yang menerangkan sikap penutur terhadap kemungkinan atau keinginan sesuatu situasi.

Metafungsi ini juga memainkan peranan dalam komunikasi. Metafungsi ideasional jupa membantu menyampaikan kandungan, menerangkan tindakan dan keadaan, serta membina representasi realiti melalui bahasa. Ia penting untuk menyatakan pengalaman, fakta, dan menyampaikan maklumat tentang situasi yang berlaku di sekeliling kita. Sebagai contohnya, dalam ayat "Kucing duduk di atas tikar," metafungsi ideasional berlaku dengan mewakili tindakan duduk (transitivity), sifat fakta atau pernyataan (mood), dan keyakinan atau realiti dalam sesuatu situasi (modality).

Metafungsi Interpersonal

Metafungsi Interpersonal ini menerangkan hubungan antara penutur dan pendengar dan melibatkan cara bahasa ini digunakan untuk menyampaikan perasaan, sikap, dan membina atau mengekspresikan hubungan sosial. Hal ini juga merangkumi soalan bagaimana penutur membina hubungan, memberikan perintah, menyatakan keinginan dan sebagainya.  Apabila seseorang memberi arahan, menyuarakan perasaan, atau berkomunikasi secara langsung dengan orang lain, mereka akan menggunakan metafungsi interpersonal. Konsep utama dalam metafungsi tekstual adalah Struktur dan Keseluruhan Teks. Metafungsi tekstual adalah cara bahasa yang digunakan untuk menyusun dan menyelaraskan sesuatu teks secara keseluruhan. Hal ini termasuk dengan susunan ayat, pengaturan perenggan, dan cara informasi disusun dalam wacana.

Konsep yang seterusnya ialah Kohesi dan Koheren. Koheren merujuk kepada kesinambungan atau keterikatan antara satu ayat dengan yang lain dalam sesebuah wacana supaya dapat difahami. Menurut Asmah Haji Omar(1980), koheren adalah keteraturan fikiran yang dapat dilihat melalui bentuk-bentuk bahasa yang mempamerkan pautan dalam teks. Koheren ini wujud apabila bahagian-bahagian dalam teks itu memperlihatkan logik antara idea-dea. Menurut Halliday dan Hasan, kohesi adalah ciri-ciri linguistik yang membantu menghubungkan satu urutan ayat sehingga melahirkan sesuatu teks yang padu atau memperlihatkan pautannya. kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana atau teks. Kohesi yang utuh terhasil melalui jalinan ayat secara berkaitan atau berkesinambungan.

Metafungsi Tekstual


Metafungsi Tekstual adalah cara bahasa yang digunakan untuk membentuk  sebuah teks yang koheren dan kohesif. Ini melibatkan aspek-aspek seperti  struktur naratif, penggunaan kohesi, dan pengaturan makna untuk mencipta teks yang dapat difahami oleh pembaca. Fungsi ini berkaitan dengan cara bahasa digunakan untuk membentuk dan menyusun teks secara keseluruhan. Ini termasuk struktur ayat, pengaturan kata, dan strategi penulisan. Penyusunan paragraf, pemilihan kata kunci, dan penggunaan tanda baca adalah contoh bagaimana metafungsi tekstual beroperasi dalam menyusun teks.

                         

Secara keseluruhan, ketiga-tiga jenis metafungsi ini bekerjasama untuk membentuk komunikasi dalam bahasa. Ideasional membantu menyampaikan makna dan pemahaman, interpersonal menyempurnakan  hubungan antara pembicara dan pendengar, dan textual mengatur dan membentuk teks agar dapat dipahami secara efektif. Seseorang yang telah memahami ketiga - tiga konsep metafungsi ini dapat memahami teori sistemik fungsional yang berusaha menjelaskan bagaimana bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi yang tidak hanya menyampaikan makna, tetapi juga membangunkan hubungan sosial antara pengguna atau penutur bahasa tersebut.

Analisis Wacana pula konsep yang merujuk kepada pemeriksaan dan pemahaman terhadap struktur dan makna dalam wacana atau teks. Hal ini melibatkan pemeriksaan unsur-unsur seperti kata kunci, tema, dan gaya bahasa untuk memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Analisis wacana juga melibatkan pemerhatian terhadap konteks sosial, budaya, dan sejarah yang mungkin mempengaruhi makna dalam wacana. Terdapat pelbagai pendekatan dalam analisis wacana, termasuk analisis kritis wacana yang menekankan pada pemahaman kuasa dan ideologi yang tersirat dalam teks. Tujuan utama analisis wacana adalah untuk mengungkapkan dan memahami bagaimana kekuatan, ideologi, dan hubungan sosial terbentuk dalam penggunaan bahasa. Terdapat beberapa unsur utama yang dikaji dalam analisis wacana ini.

Antaranya termasuklah, struktur teks di mana analisis wacana dapat membantu kita memahami struktur sesuatu teks. Struktur teks boleh dikatakan sebagai cara ayat diatur dan bagaimana ayat itu disusun. Misalnya, dalam puisi, analisis wacana akan membantu kita memahami rima, irama, dan gaya penyampaian puisi tersebut.

Makna Tersembunyi juga dapat dianalisis melalui kaedah analisis wacana ini. Analisis wacana tidak hanya melihat makna yang jelas, tetapi juga mencari makna yang mungkin tersirat atau tersembunyi dalam sesuatu teks. Ini termasuk menganalisis pilihan kata, metafora, atau simbol yang dapat memberikan makna tambahan kepada teks tersebut.

Analisis wacana yang menganalisis teks itu juga memperhatikan konteks sosial dan budaya di mana teks itu dicipta. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi makna dan interpretasi sesuatu teks.

Hubungan antara Metafungsi dan Analisis Wacana

Metafungsi bahasa dan analisis wacana mempunyai hubungan yang erat kerana kedua - duanya saling berkait dalam memahami dan menganalisis aspek-aspek bahasa. Terdapat pelbagai unsur yang mengeratkan hubungan antara kedua-dua konsep ini.

Dalam Fokus Pemahaman Bahasa, metafungsi bahasa membantu kita memahami cara sesuatu bahasa digunakan untuk menyampaikan maklumat, membina hubungan interpersonal, dan menyusun teks secara keseluruhan. Analisis wacana pula mengambil elemen-elemen dari metafungsi, seperti bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan makna dan bagaimana hubungan interpersonal ditonjolkan dalam teks.

Dari sudut pemahaman makna teks, metafungsi bahasa akan membantu kita untuk memahami makna yang tersirat dan tersurat dalam sesuatu teks , terutamanya dalam konteks ideasional dan interpersonal. Analisis wacana pula membuat penganalisisan makna yang lebih mendalam dalam teks, termasuk penggunaan metafora, simbol, atau gaya bahasa yang dapat memberikan makna tambahan.

Kedua-dua konsep ini juga memainkan peranan dalam pemahaman struktur dan organisasi teks di mana metafungsi bahasa akan menegaskan aspek tekstual dalam pembentukan struktur dan organisasi teks manakala analisis wacana akan memahami dan menganalisis cara sesuatu teks diatur, pola ayat, pemilihan kata, dan pengaruh struktural yang lain dalam menyampaikan kenyataan atau informasi.

Analisis Terhadap Konteks Sosial dan Budaya juga turut dikaji dalam kedua-dua konsep ini. Metafungsi bahasa menunjukkan konteks sosial dan budaya dalam hubungan interpersonal dan pemilihan maklumat bagi sesuatu teks. Analisis wacana pula telah melibatkan pemahaman konteks sosial dan budaya yang mendalam, termasuk bagaimana aspek-aspek ini mempengaruhi pembentangan dan penerimaan sesuatu teks.

Jadi, analisis wacana dapat dilihat sebagai suatu pendekatan atau alat yang memanfaatkan prinsip-prinsip metafungsi bahasa untuk mengkaji dan memahami prinsip tersebut lebih mendalam dalam unsur struktur, makna, dan konteks dalam suatu teks atau wacana.

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Rujukan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "tata". Kamus Dewan (ed. ke-4). Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. 2017.