Pergi ke kandungan

Penanda wacana

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Penanda wacana ialah unsur bahasa yang digunakan dalam sesuatu penulisan atau perbualan untuk menghasilkan wacana yang koheren atau berkesatuan (Mohammad Fadzeli, 2013). Fungsinya adalah untuk membantu pembaca memahami struktur dan maksud tulisan.Ini memastikan bahawa pembaca dapat mengikuti alur tulisan dengan mudah dan memahami maksud setiap ayat. Selain itu, penanda wacana berfungsi untuk membantu penulis menyusun idea dan memberikan tumpuan kepada bahagian penting dalam tulisan. Ianya boleh digunakan dalam perenggan yang sama atau perenggan baru supaya ayat menjadi lebih teratur serta mempunyai kesinambungan antara satu perenggan dengan perenggan seterusnya.

Senarai[sunting | sunting sumber]

Kesan

Penanda wacana kesan merupakan elemen penting dalam penulisan atau percakapan yang bertujuan untuk menyampaikan perasaan, suasana, atau emosi tertentu kepada pembaca atau pendengar. Pentingnya penanda wacana kesan dalam penulisan atau percakapan memunculkan kesadaran akan kekuatan emosional bahasa dan bagaimana elemen ini dapat mempengaruhi persepsi dan tanggapan pembaca atau pendengar. Dengan memahami kepentingan mereka, penulis atau pembicara dapat meningkatkan kualiti komunikasi mereka dan menciptakan pengalaman yang lebih mendalam bagi pembaca.

 • 1.    Kerana a.     Penggunaan kata "kerana" sebagai penanda wacana kesan dapat memberikan gambaran tentang penyebab atau alasan di dalam sesuatu konteks. Dalam penulisan atau percakapan, kata "kerana" sering kali digunakan untuk mengungkapkan hubungan sebab-akibat atau memberikan penjelasan terhadap suatu kejadian atau pernyataan. b.    Contoh ayat sebab-akibat:"Dia tidak hadir ke sekolah, kerana dia sakit." Dalam ayat ini, kata "kerana" menunjukkan hubungan sebab-akibat, menjelaskan bahwa penyebab dari ketidakhadiran ke sekolah adalah karena sakit."
 • 2.    Walaupun a.     Penggunaan kata "walaupun" sebagai penanda wacana kesan sering digunakan untuk memperkenalkan punca yang berlawanan terhadap informasi atau keadaan yang telah disampaikan sebelumnya. Ini menunjukkan adanya suatu perbezaan atau ketidaksamaan antara dua hal yang mungkin dinyatakan. Dengan kata lain, "walaupun" menunjukan hubungan perbezaan antara dua pernyataan atau fakta. b.    Contoh ayat perbezaan dalam keadaan:"Walaupun cuaca sangat panas, dia tetap bersemangat berolahraga di luar." Dalam kalimat ini, "walaupun" menunjukkan keadaan cuaca yang panas dan semangatnya untuk bersukan di luar.
 • 3.    Mahupun a.     Penggunaan kata "mahupun" sebagai penanda wacana kesan seringkali menunjukkan bahwa dua hal atau lebih memiliki kesamaan atau berkaitan, walaupun mereka mungkin berbeda atau tidak umumnya diharapkan berhubungan. "Mahupun" sering digunakan untuk menyatukan elemen-elemen yang mungkin terlihat berbeza atau tidak serupa secara semula jadi. b.    Contoh ayat menggambarkan Kesamaan Meskipun Keadaan Berbeza: "Dia tersenyum, mahupun dalam keadaan sedang diuji." Kata "mahupun" di sini menunjukkan bahwa kebahagiaan tetap ada, meskipun dalam keadaan diuji.
 • 4.    Selain itu a.     Penggunaan kata "selain itu" sebagai penanda wacana kesan memiliki fungsi untuk memberikan tambahan informasi, memperjelas, atau menambahkan suatu hal yang relevan dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Frasa ini sering digunakan untuk menyampaikan idea tambahan, membuat pertukaran idea untuk jadikannya lebih lengkap, atau memberikan maklumat tambahan yang dapat memperkaya pemahaman pembaca atau pendengar. b.    Contoh ayat memberikan informasi tambahan: "Dia mahir dalam bahasa Inggris, selain itu, dia juga fasih bercakap dalam bahasa Prancis."Pada contoh ini, "selain itu" digunakan untuk memberikan informasi tambahan bahwa dia tidak hanya mahir dalam bahasa Inggris, tetapi juga dalam bahasa Prancis.
 • 5.     Natijahnya a.     Penggunaan kata "natijahnya" sebagai penanda wacana kesan menunjukkan bahwa pembicara atau penulis akan menyampaikan hasil atau kesimpulan dari suatu pernyataan, peristiwa, atau rangkaian pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya. Frasa ini sering digunakan untuk mengakhiri suatu penjelasan atau pertanyaan dengan memberikan ringkasan atau simpulan dari informasi yang telah dibahaskan. b.    Contoh ayat ringkasan dari sebuah pertanyaan: "Dia memiliki pengalaman yang luas dalam industri ini, memiliki kemahiran komunikasi yang baik, dan juga pemahaman yang mendalam tentang industri ini. Natijahnya, dia dianggap sebagai pemimpin yang efektif dalam pasukan."


Penambahan

Penanda wacana tambahan merujuk kepada unsur atau perkataan yang digunakan dalam teks atau penulisan untuk menunjukkan penambahan maklumat atau unsur baharu. Halliday dan Matthiessen juga mengatakan penghubung tambahan merujuk penghubung yang memberikan maklumat tambahan  kepada sesuatu  perkara  yang  diperkatakannya (Muhammad Faizul et al. 2019). Fungsi penanda wacana tambahan adalah untuk menunjukkan sesuatu telah ditambah kepada konteks yang sedia ada sebelum ini. Ini membantu pembaca atau pendengar mengikuti aliran pemikiran atau maklumat yang disampaikan oleh penulis atau penceramah.

Beberapa contoh penanda wacana tambahan beserta contoh ayatnya adalah seperti di bawah

1.    Sekali lagi

a.     Satu bentuk penanda wacana tambahan yang menunjukkan pengulangan atau penghantaran semula maklumat yang dinyatakan sebelum ini.

b.    Ianya digunakan untuk menekankan atau mengulang sesuatu yang dianggap penting atau relevan dalam konteks tersebut.

c.     Contoh ayat :

i.     “Beliau memberikan persembahan yang sangat baik. Sekali lagi, perkara utama yang diutamakan ialah inovasi yang dibawa oleh produk baru kami."

ii.     "Kerajaan telah melaksanakan dasar baharu untuk menambah baik sektor pendidikan. Sekali lagi, fokus utamanya ialah meningkatkan kualiti pendidikan di seluruh negara.”

2.    Selain itu

a.     Digunakan untuk menunjukkan terdapat maklumat atau unsur tambahan yang ditambahkan pada teks atau ayat.

b.    Fungsinya sama dengan penanda wacana tambahan secara umum iaitu memberitahu pembaca bahawa terdapat unsur baru yang relevan atau menyokong idea yang telah dikemukakan sebelum ini.

c.     Contoh ayat :

i.     "Buku ini memberikan gambaran menyeluruh tentang sejarah tamadun purba. Selain itu, terdapat beberapa bab khas yang membincangkan perkembangan seni dan seni bina dalam tempoh itu."

ii.     "Saya telah merancang perjalanan percutian ini dengan baik. Selain itu, saya telah mencari maklumat mengenai tarikan pelancong terbaru di destinasi tersebut."

3.    Lebih-lebih lagi

a.     Penanda wacana “lebih-lebih lagi” digunakan untuk menambah maklumat atau hujah yang menguatkan atau menjelaskan idea yang telah disampaikan.

b.    Contoh ayat :

 i.     "Dia seorang ahli biologi, lebih-lebih lagi, mempunyai pengalaman penyelidikan yang luas dalam bidang pemuliharaan haiwan terancam."

ii.     "Pembangunan teknologi baharu boleh meningkatkan kecekapan pengeluaran. Lebih-lebih lagi, ia akan membantu mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar."

4.    Di samping itu

a.     Penanda wacana ini digunakan untuk memasukkan maklumat atau elemen tambahan yang berkaitan dengan topik yang dibincangkan.

b.    Penanda wacana ini selalunya digunakan untuk memberikan pandangan baharu, memberikan hujah tambahan, atau memberikan contoh yang boleh memperkayakan pemahaman pembaca atau pendengar.

c.     Contoh ayat :

i.     "Pasaran saham telah mengalami turun naik yang melampau dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Di samping itu, pelabur juga memantau perkembangan dalam pasaran bon."

ii.     "Saya mempunyai pengalaman bekerja dalam sektor kewangan selama lima tahun. Di samping itu, saya juga mempunyai latar belakang pendidikan dalam pengurusan perniagaan."

5.    Seperkara lagi

a.     “Seperkara lagi” adalah penanda wacana untuk menyampaikan keterangan lanjut dalam percakapan atau tulisan.

b.    Contoh ayat,

i.     "Beliau mempunyai kemahiran komunikasi yang luar biasa. Seperkara lagi, kebolehannya menangani situasi sukar amat diiktiraf oleh rakan sekerjanya."

ii.     "Syarikat ini terkenal dengan produk berkualiti tinggi. Seperkara lagi, komitmen mereka terhadap kelestarian alam sekitar juga patut dicontohi."

6.    Sehubungan dengan itu

a.     Penanda wacana yang digunakan untuk memberi penekanan butiran lanjut atau penjelasan yang berkaitan dengan pernyataan atau idea.

b.    Contoh ayat,

i.     "Syarikat itu memberi tumpuan untuk membangunkan produk baharu. Sehubungan dengan itu, mereka sekarang sedang giat meningkatkan usaha pemasaran untuk mencapai pasaran yang lebih luas."

ii.     "Kami telah menerima maklum balas daripada pelanggan mengenai ciri baharu dalam apl. Sehubungan dengan itu, pasukan pembangunan sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan kemas kini yang lebih stabil."

7.    Lanjutan daripada itu

a.     Merujuk kepada maklumat tambahan atau kesinambungan topik yang dibincangkan sebelum ini.

b.    Contoh ayat,

i.     "Perbincangan kami mengenai perubahan organisasi telah berlangsung sejak sekian lama. Lanjutan daripada itu, kita perlu bincangkan kemungkinan kesan kepada pekerja."

ii.     "Hasil penyelidikan menunjukkan trend peningkatan penggunaan teknologi dalam kalangan generasi muda. Lanjutan daripada itu, analisis implikasi sosial daripada perubahan ini perlu dilaksanakan segera ."

8.    Seterusnya

a.     Menunjukkan kesinambungan atau langkah seterusnya dalam perbincangan.

b.    Contoh ayat,

i.     "Langkah pertama ialah menyediakan pelan projek. Seterusnya, pasukan akan memulakan fasa pelaksanaan dalam masa terdekat."

ii.     "Dasar baharu telah diumumkan untuk meningkatkan kecekapan tenaga. Seterusnya, kerajaan akan mengadakan pertemuan dengan industri untuk membincangkan pelaksanaan dasar itu."

9.    Bahkan juga

a.     Menunjukkan bahawa terdapat penekanan tambahan atau lebih kuat pada pernyataan atau idea utama.

b.    Penekanan yang dibawa menunjukkan terdapat maklumat lain yang disampaikan adalah sesuatu yang signifikan atau mengejutkan.

c.     Contoh ayat :

i.     "Dia bukan sahaja bijak dalam matematik, bahkan juga dia pernah memenangi anugerah kebangsaan."

ii.     “Rumah itu bukan sahaja besar, bahkan juga dilengkapi kemudahan mewah seperti kolam renang persendirian.”

10.  Bertitik tolak daripada hal ini

a. Penanda wacana yang wujud disebabkan terdapat perbincangan atau hujah bermula atau berasal daripada idea atau peristiwa utama tertentu.

b. Ianta merupakan asas atau titik permulaan untuk mengembangkan idea atau hujah selanjutnya.

c. Contoh ayat :

i.     "Bertitik tolak daripada hasil penelitian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan iklim memberi kesan yang signifikan terhadap pola cuaca di seluruh dunia."

ii.     "Pembangunan teknologi yang baru selalunya bertitik tolak daripada keperluan untuk penyelesaian inovatif untuk mengatasi masalah tertentu.”


Perbandingan / Perbezaan

Penanda wacana perbandingan atau perbezaan ialah penghubung wacana yang menunjukkan pertentangan maklumat antara suatu ayat yang baru diperkatakan dengan ayat sebelumnya dalam sesebuah wacana. Penanda wacana perbandingan in juga merupakan rangkai kata yang digunakan untuk menyatakan tentangan kepada ayat sebelumnya. Penggunaan penanda wacana untuk perbandingan atau perbezaan ini membantu menyampaikan maklumat dengan jelas dan teratur, memudahkan pembaca mengikuti aliran pemikiran penulis dalam menyatakan perbandingan dan perbezaan. Dengan menggunakan penanda wacana ini, penulis dapat memberitahu pembaca untuk memahami perbezaan di antara elemen-elemen tertentu dalam suatu teks

Antara contoh penanda wacana perbandingan dan contoh ayatnya seperti di bawah:

1.    Walaupun

a.     Menyatakan perbezaan atau padanan antara dua situasi, iaitu menekankan adanya perbezaan antara dua perkara yang dibandingkan. Ia merangkumi idea bahawa walaupun sesuatu mungkin berlaku, namun situasi lain yang bertentangan juga mungkin berlaku.

b.    Contoh ayat:

i.     Walaupun Samsiah berasa sangat penat kerana tugas yang sukar itu, dia tetap gigih dan cuba menyiapkan kerja itu. Kesungguhan dan ketabahan Samsiah mengatasi keletihan menunjukkan tanggungjawab dan komitmen yang tinggi terhadap tugas yang diberikan kepadanya.

ii.     Walaupun hujan lebat, kami tetap mengambil keputusan untuk ke taman untuk beriadah. Keinginan untuk menjalankan aktiviti riadah ini mencerminkan semangat positif walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak mengizinkan.

2.     Tetapi

a.     Menyatakan perbezaan atau perubahan arah pemikiran dalam ayat. Ia berfungsi untuk memperkenalkan idea yang bercanggah dengan apa yang telah dinyatakan sebelum ini, menunjukkan perubahan fokus dalam konteks tertentu.

b.    Contoh ayat:

i.     Ainul sangat lapar selepas bekerja sepanjang hari di hospital, tetapi kekecewaan melanda apabila dia tiba di restoran tersebut dan mendapati restoran itu sudah tutup. Oleh itu, Ainul mengambil peluang untuk pergi ke restoran yang lain.        

ii.     Kakak Aini mempunyai minat yang mendalam dalam dunia sastera dan suka membaca pelbagai jenis buku sekiranya mempunya waktu terluang. Tetapi, dia tidak pandai memasak walaupun umurnya sudah 23 tahun.

3.     Walau bagaimanapun

a.     Menyatakan penentangan terhadap sudut pandangan atau situasi tertentu dalam ayat. Ia digunakan untuk menerangkan perbezaan kepada apa yang mungkin dijangkakan atau dinyatakan sebelum ini, menunjukkan rasa menentang atau tidak bersetuju dengan pandangan atau situasi tertentu.

b.    Contoh ayat:

i.     Ibu bapa Umar tidak menyokong pilihan kerjaya anak mereka di bidang seni. Walau bagaimanapun, Umar meneruskan hasratnya dan berjaya membuktikan kebolehannya dalam bidang tersebut kepada keluarganya.

ii.     Razif menyokong pasukan bola sepak tempatan. Walau bagaimanapun, dia tidak bersetuju dengan beberapa taktik yang digunakan oleh jurulatih pasukan tersebut.

4.     Namun demikian

a.     Menyatakan tentangan atau perbezaan dalam konteks tertentu. Ia digunakan untuk memperkenalkan idea atau fakta yang bertentangan dengan apa yang mungkin dijangkakan atau telah dinyatakan sebelum ini, menunjukkan perbezaan dalam situasi yang sedang dibincangkan.

b.    Contoh ayat:

i.     Dia sering meluangkan masa untuk menyiapkan tugasan sekolahnya pada setiap malam. Namun demikian, hasil yang diperoleh dalam ujian tidak mencapai tahap yang diharapkan.

ii.     Izni sering menunjukkan sikap garang terhadap adik-adiknya, lebih-lebih lagi apabila dia merasakan dia perlu melindungi atau mengajar mereka dengan tegas. Namun demikian, di sebalik ketegasannya, hatinya sebenarnya sangat lembut dan penuh kasih sayang terhadap adik-adiknya.

5.     Sebaliknya

a.     Menyatakan perbezaan dengan idea atau situasi sebelumnya. Ia digunakan untuk memperkenalkan perbezaan dengan apa yang mungkin dijangkakan atau telah dinyatakan sebelum ini, menonjolkan perubahan arah pemikiran atau fokus dalam ayat tersebut.

b.    Contoh ayat:

i.     Rizal tidak berminat dalam sukan bukan bermakna dia tidak berminat dengan aktiviti fizikal. Sebaliknya, dia lebih suka membaca buku untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya.

ii.     Farhan sering tidak hadir ke sekolah. Sebaliknya, dia menggunakan masa yang sepatutnya diluangkan di sekolah untuk melepak di pusat permainan video. Keputusannya untuk tidak hadir ke sekolah ini mencerminkan sikap tidak minat belajarnya di sekolah.

6.     Meskipun demikian

a.     Menyatakan perbandingan antara dua pernyataan atau situasi, walaupun kedua-duanya mungkin kelihatan bertentangan. Ia digunakan untuk menunjukkan perbezaan antara dua fakta atau situasi yang mungkin tidak selari atau kelihatan bercanggah.

b.    Contoh ayat:

i.     Meskipun demikian, kegigihan dan tekad Nurul dalam mengejar cita-citanya sebagai seorang ahli perubatan terus membuahkan hasil, walaupun beliau perlu menghadapi pelbagai cabaran akademik dan personal sepanjang perjalanan pembelajarannya.

ii.     Meskipun demikian, walaupun Sarah rajin belajar, namun dia menghadapi cabaran dalam memahami topik Matematik. Usaha rajinnya tidak selaras dengan kepayahan yang ditemuinya ketika memahami konsep-konsep dalam subjek tersebut.

7.     Bagaimanapun

a.     Menyatakan perbezaan fakta atau idea yang bertentangan dengan apa yang diharapkan atau telah dikatakan sebelum ini. Ia digunakan untuk menunjukkan keadaan atau kejadian yang tidak sama seperti yang dijangkakan sebelum ini, dan juga menekankan perubahan atau perkembangan yang mungkin mengejutkan atau tidak dijangka.

b.    Contoh ayat:

i.     Awalnya, projek itu dianggap sukar untuk dijalankan kerana mengalami banyak halangan daripada pelbagai pihak yang campur tangan di dalam projek ini. Bagaimanapun, dengan kerjasama pasukan, mereka berjaya menyelesaikannya tepat pada masanya.

ii.     Dia sangat pemalu, sikap pemalunya dapat dilihat oleh rakan-rakan sekelasnya di sekolah. Bagaimanapun, apabila di rumah, dia seorang yang sangat ceria dan suka bergurau dengan ahli keluarganya.


Turutan

Penanda wacana turutan adalah elemen bahasa yang digunakan untuk menyusun informasi secara tersusun atau berurutan. Fungsi utamanya adalah untuk membantu pembaca atau pendengar memahami rangkaian peristiwa, tahap, atau urutan suatu proses dengan lebih mudah. Penanda wacana turutan membimbing pembaca atau pendengar melalui suatu cerita, panduan, atau penjelasan dengan menyusun urutan waktu atau tahap yang terlibat.

1.    Pertamanya

a.     Penggunaan penanda wacana turutan "pertamanya" memberikan pertanda bahawa pembicara atau penulis akan memulai dengan memberikan atau menjelaskan sesuatu yang menjadi awal dari suatu rangkaian peristiwa atau urutan tindakan. Kata "pertamanya" menunjukkan urutan pertama atau langkah awal dalam suatu konteks.

b.    Contoh ayat: "Pertamanya, ketika anda ingin menulis karangan, pilihlah topik yang menarik. Ini akan membantu memikat perhatian pembaca sejak awal."

2.    Akhirnya

a.     Penggunaan "akhirnya" membantu menciptakan struktur naratif yang jelas dan memberikan penutup bagi pembaca atau pendengar. Kata ini menunjuk kepada pengakhiran sebuah jalan cerita atau perbicaraan.

b.    Contoh ayat: "Setelah berbulan-bulan mencari, akhirnya mereka menemukan jalan penyelesaian untuk masalah kesesakan lalu lintas yang dihadapi."

3.    Selain itu

a.     Penggunaan penanda wacana turutan "selain itu" menunjukkan bahwa pembicara atau penulis akan menyajikan informasi tambahan atau mengembangkan gagasan yang sudah disampaikan. Frasa "selain itu" digunakan untuk memperluas atau memberikan dimensi lebih lanjut terkait dengan topik atau isi yang telah dibahas sebelumnya.

b.    Contoh ayat: "Pendidikan yang baik melibatkan pembelajaran akademis yang kuat. Selain itu, juga perlu memasukkan aspek pengembangan karakter dan keterampilan sosial."

4.    Keduanya

a.     Penggunaan penanda wacana turutan "keduanya" menunjukkan adanya dua elemen atau langkah yang dinyatakan secara spesifik dalam urutan tertentu. Kata ini menyiratkan bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan, dilibatkan, atau dibahas dalam suatu konteks, dan keduanya memiliki sifat relevan atau keterkaitan dengan informasi sebelumnya.

b.    Contoh ayat: "Dalam kehidupan sehat, keseimbangan antara pola makan dan bersenam sangat penting. Keduanya, memainkan peranan dalam menjaga kesihatan."

5.    Seterusnya

a.     Penggunaan penanda wacana turutan "seterusnya" menunjukkan bahwa pembicara atau penulis akan melanjutkan dengan memberikan informasi, peristiwa, atau langkah selanjutnya dalam suatu urutan atau rangkaian. Kata ini menandakan bahwa ada kelanjutan atau perkembangan dari apa yang telah disampaikan sebelumnya.

b.    Contoh ayat: "Langkah pertama sebelum melancarka produk baru adalah melakukan penelitian. Seterusnya, kita dapat menyusun strategi pemasaran yang tepat."


Contoh

Definisi Penanda Wacana Contoh

Dalam konteks penanda wacana, contoh memberikan ilustrasi atau butiran khusus yang mengukuhkan dan menjelaskan konsep atau idea yang disampaikan dalam teks. Ia berfungsi sebagai bukti konkrit yang membantu pembaca atau pendengar lebih memahami kenyataan yang dibuat. Melalui contoh, penulis dapat menggambarkan situasi atau objek yang sesuai dengan konteks teks, menjelaskan maksud, dan menyokong hujah yang dikemukakan.

Dengan memberikan contoh yang relevan, pembaca atau pendengar dapat membayangkan atau lebih memahami konsep yang dijelaskan dalam teks. Oleh itu, penggunaan contoh dalam penanda wacana memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat kepada khalayak secara lebih spesifik dan mudah.

Fungsi Penanda Wacana Contoh

Dalam penanda wacana, peranan contoh adalah untuk menyokong dan menggambarkan kenyataan yang dibuat. Contoh berfungsi dengan menerangkan situasi atau keadaan tertentu. Contohnya, apabila membincangkan kesan perubahan iklim, contoh khusus seperti banjir atau peningkatan suhu yang melampau boleh digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih realistik. Contoh juga digunakan untuk membantu memahami konsep abstrak. Idea atau teori yang sukar dari segi konsep boleh lebih mudah difahami oleh pembaca atau pendengar dengan memberikan ilustrasi atau contoh kehidupan sebenar. Penggunaan contoh bukan sahaja memberikan bukti kukuh tetapi juga mengukuhkan dan menjelaskan idea yang disampaikan dalam teks.

Ayat contoh Penanda Wacana Contoh

1.    Contohnya

a.    Dalam konteks penanda wacana, "contohnya" merujuk kepada penggunaan ilustrasi atau situasi konkret untuk memberi sokongan atau menjelaskan pernyataan sebelumnya. Contoh yang disediakan berfungsi sebagai elemen yang memperkukuh dan memberikan kejelasan kepada pembaca atau pendengar mengenai topik yang sedang dibahas. Dengan menyertakan contoh, penulis atau penutur dapat membuat pernyataannya lebih nyata dan mudah dipahami. Dengan demikian, "contohnya" berperan penting dalam menyampaikan informasi secara lebih persuasif dan memberikan gambaran yang lebih hidup terkait dengan pernyataan yang dibuat.

b.    Berikut adalah contoh ayat untuk menerangkan penggunaan.

i.     Era modern ini, manusia sudah tidak asing lagi dengan media sosial atau sering disingkat dengan medsos. Setiap media sosial menyediakan sebuah kolom komentar, contohnya twitter yang menyediakan fitur balasan (reply) pada tulisan (tweet) lawan bicara.

ii.     Penutur natif biasanya mampu membezakan penggunaan kesemua frasa tersebut berdasarkan maklumat tambahan. Contohnya, “mati” dianggap lebih kasar berbanding “meninggal dunia” dari sudut penggunaannya.

2.    Khususnya

a.    Dalam konteks penanda wacana, "khususnya" berfungsi untuk menunjukkan fokus pada suatu bagian atau kelompok tertentu dari suatu topik atau pernyataan yang telah dibuat sebelumnya. Penggunaan kata ini memberikan arahan kepada pembaca atau pendengar untuk memberikan perhatian khusus pada aspek yang lebih spesifik atau terbatas dari konteks yang dibahas. Dengan kata lain, "khususnya" membantu menyempitkan fokus diskusi, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang elemen-elemen yang menjadi perhatian utama.

b.    Berikut adalah contoh ayat untuk menerangkan penggunaan.

i.     Penerapan kerangka teoretis Teori Relevans untuk penganalisisan data merupakan kaedah yang bersesuaian dan berpada dalam meneroka kerelevanan sesuatu ujaran itu khususnya bagi ungkapan implikatur.

ii.     Secara keseluruhannya, kajian ini menegaskan bahawa praandaian yang digunakan dalam komunikasi mampu memberi unsur kefahaman kepada pembaca atau pendengar khususnya apabila mereka dapat memahami strategi-strategi yang telah digariskan

3.    Misalnya

a.    "Misalnya" digunakan dalam penanda wacana untuk memberikan contoh-contoh konkret yang mendukung atau mengilustrasikan pernyataan umum yang telah dibuat sebelumnya. Fungsinya sebagai pengantar contoh, menciptakan pemahaman yang lebih jelas dan konkret bagi pembaca atau pendengar. Kata "misalnya" memberikan sinyal bahwa contoh yang diberikan hanyalah sebagian kecil dari kemungkinan contoh yang relevan. Dengan demikian, kata "misalnya" memberikan nuansa inklusif, menyoroti bahwa ada berbagai contoh yang dapat mendukung pernyataan atau konsep yang dibahas, tanpa mencakup semua kemungkinan.

b.    Berikut adalah contoh ayat untuk menerangkan penggunaan.

i.     Leech (terjemahan Azhar M. Simin 1993) menyatakan bahawa lakuan lokusi ialah melakukan lakuan menyatakan sesuatu, misalnya: LOKUSI: t berkata kepada d bahawa X.

ii.     Pada umumnya, manusia saling berkomunikasi untuk tujuan tertentu, misalnya bagi membina keakraban dan kerjasama antara satu sama lain.

4.    Terutamanya

a.    "Terutamanya" digunakan dalam penanda wacana untuk menyoroti bahwa suatu hal atau aspek memiliki tingkat penting atau keutamaan yang lebih tinggi daripada yang lain dalam suatu konteks tertentu. Fungsinya adalah memberikan penekanan pada elemen yang dianggap lebih signifikan atau relevan. Dengan menggunakan kata "terutamanya," pembicara atau penulis memberikan penonjolan pada elemen yang dianggap paling penting atau memainkan peranan utama dalam konteks yang dibahas.

b.    Berikut adalah contoh ayat untuk menerangkan penggunaan.

i.     Teori Relevans yang menggabungkan komunikasi dan kognisi sesuai digunakan dalam memahami prosiding dan perbicaraan mahkamah terutama jika melibatkan ujaran implikatur.

ii.     Terdapat rungutan daripada orang ramai terhadap bahasa atau ujaran yang digunakan oleh guru-guru agama dalam interaksi perbualan mereka, terutamanya yang berkaitan dengan pemakaian bahasa yang tidak sopan.

5.    Andai kata

a.    Kata "andai kata" digunakan dalam penanda wacana untuk memperkenalkan suatu kondisi atau situasi hipotetis, sering kali untuk membuat perbandingan atau kontrast dengan situasi yang sebenarnya. Penggunaan "andai kata" memungkinkan pembicara atau penulis untuk membangun skenario imajiner dan mengajukan pertanyaan seperti, "Apa yang akan terjadi jika..." atau "Bagaimana jika keadaannya adalah...". Penggunaan kata ini membuka pintu untuk refleksi dan pemikiran tentang kemungkinan atau alternatif dalam konteks tertentu.

b.    Berikut adalah contoh ayat untuk menerangkan penggunaan.

i.     Apakah faktor utama yang menentukan kejayaan seseorang di tempat kerja? Andai kata jawapan kita ialah kerana faktor pengetahuan atau IQnya yang tinggi, jawapan sebenarnya adalah salah.

ii.     Andai kata kita memiliki sistem pendidikan yang lebih inklusif, setiap pelajar akan mendapat peluang yang sama untuk memajukan diri tanpa mengira latar belakang atau kebolehan.


Masa

 • akhirnya
 • pada masa yang sama
 • sesekali
 • dewasa ini
 • pada ketika itu
 • sebelum ini
 • selepas itu
 • pada mulanya
 • semenjak itu
 • sementara itu
 • serentak dengan
 • ada ketikanya
 • pada mulanya


Kesimpulan

Penanda wacana kesimpulan memainkan peranan utama dalam menstruktur teks. Bukan sahaja memberi petunjuk bahawa perbincangan telah sampai ke penghujungnya, tetapi juga membawa kepada kesimpulan dan merumuskan isi penting yang telah dibincangkan sebelum ini. Terdapat pelbagai peranan penting penanda wacana dalam membina keseluruhan teks.

Salah satu fungsi utama penanda wacana kesimpulan adalah untuk memberikan petunjuk kepada pembaca bahawa perbincangan telah sampai ke penghujungnya. Ini membantu pembaca mengetahui bahawa mereka telah selesai membaca teks dan kini akan melihat ringkasan tentang perkara yang dibincangkan. Sebagai contoh, apabila seorang penulis menggunakan frasa ‘kesimpulannya’, ‘mafhumnya’, ‘sebagai menggulung hujah’, ‘akhirulkalam’ dan ‘tegasnya’,  menandakan bahawa mereka akan menyimpulkan hujah atau idea utama yang telah dijelaskan sebelum ini.

Penggunaan penanda wacana penutup yang berkesan memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk struktur dan kesan keseluruhan sesebuah teks, memastikan teks tersebut mempunyai pengakhiran yang kukuh dan meninggalkan kesan yang berkekalan kepada pembaca.

Seiring dengan ini, adalah penting juga untuk diingat bahawa penanda wacana penutup mesti digunakan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pengulangan atau lebihan. Penggunaan penanda wacana penutup yang berlebihan boleh menyebabkan teks terasa monoton atau tersusun terlalu tegar, yang boleh mengurangkan daya tarikan dan kebolehbacaan teks.

Oleh itu, melalui pemikiran yang teliti dan penggunaan yang sesuai, penanda wacana boleh menjadi alat yang sangat berkesan dalam mewujudkan struktur dan kesan keseluruhan sesuatu teks (Nor Hazila Mat Lazim dan Idris Aman, 2018).

Satu aspek penting dalam penanda wacana penutup ialah keupayaan mereka untuk meninggalkan kesan yang menakjubkan kepada pembaca. Apabila seseorang penulis menggunakan penanda wacana penutup dengan sewajarnya, mereka bukan sahaja memberitahu pembaca bahawa perbincangan telah sampai ke penghujungnya, tetapi juga menekankan mesej utama dengan cara yang kuat dan meyakinkan. Ini dapat menimbulkan kesan emosi pembaca dan menguatkan ingatan mereka terhadap kandungan teks.

Selain itu, adalah penting juga untuk mempertimbangkan variasi dalam penggunaan penanda wacana penutup. Walaupun frasa seperti "kesimpulan" atau "akhirulkalam" adalah contoh umum penanda wacana penutup, penulis juga boleh menggunakan variasi lain seperti "demikian", "kesimpulannya", atau "akibatnya". Variasi ini dapat membantu mengekalkan kepelbagaian dalam bahasa dan gaya penulisan, serta memberikan nuansa berbeza dalam menyampaikan mesej.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, penulis boleh meluaskan pemahaman mereka tentang peranan penanda wacana penutup dalam menstruktur teks dan meningkatkan keupayaan mereka menggunakan alat ini dengan berkesan untuk mencapai matlamat komunikatif mereka.

1.    Kesimpulannya

a.    Bukan sahaja sebagai penutup, penanda wacana kesimpulannya juga berfungsi untuk merumuskan perkara-perkara penting yang telah dibincangkan. Ini membantu pembaca untuk lebih mengingati dan memahami keseluruhan kandungan teks.

b.    Dalam konteks akademik, penanda wacana kesimpulannya juga boleh digunakan untuk memberi cadangan bagi kajian atau tindakan selanjutnya, membuat kesimpulan yang lebih luas daripada perbincangan yang telah dijalankan.

c.     Fungsi: Menandakan bahawa perbahasan telah sampai ke pengakhirannya dan penulis akan menyimpulkan isi-isi penting.

d.    Contoh Ayat:

i.     "Berdasarkan fakta-fakta yang telah dibincangkan, kesimpulannya, Tindakan yang sewajarnya perlu diambil bagi mencapai misi dan visi pihak kerajaan."

ii.     "Kesimpulannya, tidak dapat disangkal lagi bahawa membaca sememangnya jambatan ilmu."

2.    Mafhumnya

a.     Penulis juga boleh mempertimbangkan untuk menggunakan teknik retorik lain dalam kesimpulan, seperti penggunaan anekdot, soalan retorik, atau kenyataan yang mengejutkan, untuk menambah dimensi emosi atau intelek pada kesimpulan mereka. Dengan memperkayakan kesimpulan dengan pelbagai unsur retorik, penulis dapat meningkatkan daya tarikan teks dan mengukuhkan mesej yang ingin disampaikan kepada pembaca.

b.    Fungsi: "Mafhumnya" adalah penanda wacana kesimpulan yang digunakan untuk menunjukkan bahawa perkara yang dibahaskan sudah jelas difahami.

c.     Contoh Ayat:

i.     "Berdasarkan penerangan di atas, mafhumnya bahawa hormat-menghormati sangat penting dalam memupuk semangat perpaduan."

ii.     "Jika dilihat dari berbagai sudut pandang, mafhumnya adalah menjadi satu kewajipan bagi umat Islam menunaikan segala kewajipan dan meninggalkan larangan Allah S.W.T."

3.    Sebagai menggulung hujah

a.    Fungsi: Memberikan petunjuk bahawa penulis akan mengumpul idea-idea yang telah dibahaskan.

b.    Contoh Ayat:

i.     "Dengan ini, sebagai menggulung hujah, dapat disimpulkan bahawa langkah-langkah ini perlu diambil untuk meningkatkan kelestarian alam semula jadi."

ii.     "Sebagai menggulung hujah, penting untuk diingatkan bahawa kita semua perlu cakna terhadapa langkah-langkah yang telah dibincangkan sebentar tadi."

4.    Akhirulkalam

a.    Akhirulkalam adalah penting untuk mengingatkan bahawa penggunaan penanda wacana penutup mestilah sesuai dengan konteks dan tujuan komunikatif teks. Penulis mesti mempertimbangkan penonton mereka dan memilih penanda wacana yang paling sesuai untuk mencapai kesan yang diinginkan.

b.    Fungsi: Memberikan petunjuk bahawa penulis telah mencapai titik akhir dan akan menyimpulkan segala isi secara ringkas.

c.     Contoh Ayat:

i.     "Akhirulkalam, perubahan ini perlu dilakukan dengan segera untuk mengekalkan kestabilan ekonomi negara."

ii.     "Akhirulkalam, kesedaran perlu disuntik dalam diri setiap lapisan masyarakat."

5.    Tegasnya

a.     Selain itu, penanda wacana tegasnya juga boleh digunakan sebagai alat untuk menghubungkan perbincangan kembali kepada tema atau matlamat yang lebih luas. Dengan meringkaskan perkara penting secara ringkas dan menghubungkannya kembali kepada tema atau hujah utama yang telah dibincangkan, penulis boleh menyediakan konteks yang lebih mendalam untuk pembaca dan mengukuhkan pemahaman mereka tentang kaitan topik tersebut.

b.    Ia juga penting untuk mempertimbangkan bagaimana penanda wacana tegasnya boleh digunakan untuk mengarahkan tindakan seterusnya. Dalam konteks akademik atau profesional, penulis sering menggunakan tegasnya untuk merangsang pemikiran lanjut atau untuk menawarkan cadangan tentang langkah praktikal yang boleh diambil. Ini bukan sahaja meningkatkan nilai maklumat teks, tetapi juga mengajak pembaca untuk terlibat secara aktif dalam topik yang dibincangkan.

c.     Fungsi: Menunjukkan bahawa penulis menyampaikan kesimpulan yang bersifat serius dan tegas dan memerlukan tindakan selanjutnya.

d.    Contoh Ayat:

i.     "Setelah mempertimbangkan pelbagai sudut pandangan, tegasnya, perkara ini perlu dikemukan kepada pihak yang selayaknya.”

ii.     "Tegasnya, langkah-langkah konkrit harus segera diambil untuk menyelesaikan masalah banjir di kawasan ini."


Penanda wacana umum

 • dengan ini
 • banyak pihak yang berpendapat
 • mafhumnya
 • amnya
 • sememangnya
 • selaras dengan
 • namun

Rujukan[sunting | sunting sumber]

Info Pelajar. (2023). Penanda wacana: Senarai dan contoh penggunaan. Dicapai pada 31 Januari 2023, daripada https://infopelajar.my/penanda-wacana/

Pandai. (2024). Penanda wacana. Dicapai pada 23 Januari 2024, daripada https://app.pandai.org/note/read/kssm-bm-07-05-12/kssm-f1-bm-05/penanda-wacana

Mohammad Fadzeli Jaafar. (2013). Penanda wacana dalam teks melayu lama berunsur sejarah. Jurnal Bahasa, 13(2), 243- 258.

Muhammad Faizul Abd Hamid, Mohd Azidan Abdul Jabar, & Muhammad Alif Redzuan Abdullah. (2019). Unsur penanda wacana dalam teks ucapan belanjawan 2019. Jurnal Bahasa, 19(1), 42-65.

Nor Hazila Mat Lazim, & Idris Aman. (2018). Penanda wacana dalam teks pelan pembangunan negara. Jurnal Wacana Sarjana, 2(1), 1-13.

Norhayati Alias & Alia Hazwani Binti Hamidon. (2022). Penanda Wacana Pernyataan Semula dalam Wacana Keagamaan: Satu Wacana Lisan. Jurnal Melayu, 21(1), 1- 16.