Ini adalah senarai pilihan. Klik di sini untuk maklumat lanjut.

Senarai karya Amir Hamzah

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Jump to navigation Jump to search
Bibliografi Amir Hamzah
Seorang lelaki memandang ke hadapan
Amir Hamzah
Penulisan
Buku 1
Rencana 12
Cerita 4
Kumpulan-kumpulan puisi 3
Puisi-puisi asli 50
Puisi-puisi yang diterjemah 44
Puisi prosa asli 18
Puisi prosa yang diterjemah 1

Pengarang Indonesia Amir Hamzah (1911-1946) menulis 50 puisi, 18 buah prosa lirik, 12 artikel, 4 cerpen, 3 koleksi puisi, dan 1 buku asal. Beliau juga menterjemahkan 44 puisi, 1 keping prosa lirik, dan 1 buku. Majoriti puisi asli Amir adalah termasuk dalam koleksinya Njanji Soenji (1937) dan Boeah Rindoe (1941), kedua-duanya mula diterbitkan dalam majalah sastera Poedjangga Baroe. Puisi diterjemahkan beliau telah dikumpulkan dalam Setanggi Timoer (1939). Pada tahun 1962, pakar dokumentari HB Jassin kumpulkan kesemua baki kerja-kerja Amir - kecuali buku Sastera Melajoe Lama dan Radja-Radja'nja - sebagai Amir Hamzah: Radja Penjair Pudjangga Baru[1]

Dilahirkan di Langkat anak keluarga bangsawan Melayu, Amir menghabiskan pendidikannya di sekolah-sekolah kendalian Belanda di beberapa kota di Sumatera dan pulau Jawa.[2] Menjelang tahun 1928 beliau memasuki sekolah Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (sekolah menengah rendah) di ibu kota kolonial, Betawi (sekarang Jakarta); Beliau menulis puisi pertama pada waktu ini.[3] Karya-karya beliau yang pertamanya diterbitkan, kumpulan puisi berjudul "Maboek..." dan "Soenji", diterbitkan dalam majalah Timboel edisi Mac 1932; pada pengujung tahun beliau telah menerbitkan cerita-cerita pendek (cerpen) dan puisi prosa, separuh dalam Timboel dan separuh dalam majalah Pandji Poestaka.[4]

Satu daripada karya ini, sekumpulan puisi prosa berjudul "Poedjangga Baroe", bertujuan untuk menonjolkan majalah yang sama nama yang diasaskan Amir bersama-sama Armijn Pane dan Sutan Takdir Alisjahbana.[5] Majalah itu, yang kali pertamnya dikelaurkan pada bulan Julai 1933, menerbitkan kebanyakan penulisan Amir; kebanyakan karya ditulis sebelum tahun 1935 dan diterbitkan kemudian. Dipaksa pulang ke Langkat pada tahun 1937 dan berkahwin, Amir menjadi wakil kerajaan kebangsaan yang baharu wujud selepas pengisytiharan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pada tahun berikutnya, Amir ditawan, diseksa, dan kemudiannya dibunuh semasa pemberontakan yang diketuai parti Komunis Indonesia;[2] penulisan terakhirnya, sebuah cebisan sastera daripada pusi tahun 1941nya, "Boeah Rindoe", kemudiannya diketemui di dalam bilik kurungannya.[6]

Puisi-puisi awal beliau mengikut resam pantun tradisional, termasuk rangkap empat baris dan kuplet berima.[7] Karya-karya terkemudian menyimpang daripada binaan tradisional ini walaupun Jassin manganggap Amir masih mengekalkan gaya yang terang-terang gaya penulisan Melayu.[8] Tema-tema karyanya bercampur: Boeah Rindoe, mengikut kronologi himpunan pertama yang ditulis, dipenuhi perasaan kerinduan dan kehilangan, sementara karya-karya dalam Njanji Soenji cenderung terhadap keagamaan.[9] Amir mendapat pengiktirafan luas baut puisi-puisinya; Jassin memberinya gelaran "Raja pemuisi era Poedjangga Baroe",[10] sementara sarjana sastera Indonesia berbangsa Belanda, A. Teeuw menggambarkan Amir sebagai satu-satunya pemuisi Indonesia sebelum Revolusi Nasional Indonesia yang berkelas antarabangsa.[11]

Senarai berikut dibahagikan ke dalam jadual mengikut jenis karya. Jadual ini disusun mengikut abjad mahukan ia juga dapat diisih. Judul mengikut ejaan asal. Karya-karya yang tidak berjudul dicatatkan dalam kurungan. Tahun-tahun diberikan mengikut penerbitan pertama. Melainkan dinyatakan sebaliknya, senarai ini berlandaskan senarai yang disusun Jassin (1962, pp. 211–219).


Buku[sunting | sunting sumber]

Buku-buku Amir Hamzah
Judul Tahun penerbitan Penerbit Nota
Sastera Melajoe Lama dan Radja-Radja'nja
1942 Tjerdas Dipadankan daripada ucapan radio

Rencana[sunting | sunting sumber]

Rencana-rencana Amir Hamzah
Judul Bulan mula-mula diterbitkan Terbitan Nota
"Abdullah" Ogos 1933 Poedjangga Baroe Esei tentang Abdullah bin Abdul Kadir
"Inleiding Tot de Studie van den Heiligen Qoer-an"
"Pengenalan kepada Pengajian Al-Quran"
Disember 1934 Poedjangga Baroe Ulasan buku
"De Islamietische Vrouw en Haar Recht"
"Wanita islam dan Hak-haknya"
April 1935 Poedjangga Baroe Ulasan buku
"Kesoesasteraan Indonesia Baroe"
Januari 1941 Poedjangga Baroe Esei tentang Kesusasteraan Indonesia
"Modern Maleisch Zakelijk Proza"
"Prosa Perniagaan Melayu Moden"
November 1934 Poedjangga Baroe Ulasan buku
"Pantoen" Mac 1935 Poedjangga Baroe Kajian tentang bentuk pantun tradisional
"Pembitjaraan Kesoesasteraan Adjam"
Oktober 1934 Poedjangga Baroe Esei tentang Kesusasteraan Parsi
"Pembitjaraan Kesoesasteraan Arab"
September 1934 Poedjangga Baroe Esei tentang Kesusasteraan Arab
"Pembitjaraan Kesoesasteraan India"
Jun 1934 Poedjangga Baroe Esei tentang Kesusteraan India
"Pembitjaraan Kesoesasteraan Indonesia" Disember 1934 Poedjangga Baroe Esei tentang Kesusasteraan Indonesia, dalam dua bahagian
"Pembitjaraan Kesoesasteraan Tionghoa"
Ogos 1934 Poedjangga Baroe Esei tentang Kesusasteraan Cina
"Rindoe Dendam"
Mac 1935 Poedjangga Baroe Ulasan buku

Cerita[sunting | sunting sumber]

Cerita-cerita Amir Hamzah
Judul Bulan pertama kali diterbitkan Terbitan
"Atik..." 01932-11-01November 1932 Pandji Poestaka
"Gambang"
01932-12-01Disember 1932 Pandji Poestaka
"Radja Ketjil"
01934-09-01September 1934 Poedjangga Baroe
"Soeltan Ala'oeddin Rajat Sjah" 01933-10-01Oktober 1933 Poedjangga Baroe

Kumpulan-kumpulan puisi[sunting | sunting sumber]

Kumpulan-kumpulan puisi Amir Hamzah
Judul Tahun penerbitan Penerbit Nota
Boeah Rindoe
Jun 1941 Poedjangga Baroe kemudian diterbitkan sebgai buku
Njanji Soenji
November 1937 Poedjangga Baroe Kemudian diterbitkan sebagai buku
Setanggi Timoer
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Kemudian diterbitkan sebagai buku

Puisi-puisi asli[sunting | sunting sumber]

A magazine cover
Kebanyakan karya Amir Hamzah diterbitkan dalam Poedjangga Baroe.
Kekunci
Tidak diterbitkan Pisau menandakan karya yang tidak diterbitkan
Puisi-puisi asli Amir Hamzah
Judul Bulan pertama kali diterbitkan Terbitan
"Astana Rela"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Barangkali"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Batoe Belah"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Berdiri Akoe"
Oktober 1933 Poedjangga Baroe
"Berlagoe Hatikoe"
Mac 1934 Poedjangga Baroe
"Boeah Rindoe"
dalam empat bahagian
Jun 1941 Poedjangga Baroe
"Bonda"
Jun 1941 Poedjangga Baroe
"Dagang"
April 1932 Timboel
"Dalam Matamoe"
Februari 1933 Pandji Poestaka
"Didalam Kelam"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Digapoera Swarga"
Julai 1935 Poedjangga Baroe
("Djaoeh Soenggoeh Terpelak Haloean")dagger
Ditulis tahun 1945
N/A N/A
"Doa Pojangkoe"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Elok Toendok"
Disember 1936 Poedjangga Baroe
"Hang Toeah" April 1932 Timboel
"Hanja Satoe"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Hari Menoeai"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Haroem Ramboetmoe"
November 1932 Timboel
"Iboekoe Dahoeloe"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Insjaf"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Kamadewi" Jun 1941 Poedjangga Baroe
"Karena Kasihmoe"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Kenang-Kenangan"
November 1932 Timboel
"Koebangkitkan Badan"
September 1935 Poedjangga Baroe
("Koelihat Tanah Terhampar")dagger
ditulis tahun 1945
N/A N/A
"Koesangka"
Jun 1941 Poedjangga Baroe
"Maboek..."
Mac 1932 Timboel
"Malam"
September 1933 Poedjangga Baroe
"Mendjelma Poela"
November 1936 Poedjangga Baroe
"Naik-Naik"
April 1935 Poedjangga Baroe
"Pada Sendja"
Jun 1941 Poedjangga Baroe
"Padamoe Djoea"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Permainanmoe"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Poernama Raja"
Jun 1941 Poedjangga Baroe
"Ragoe"
Jun 1941 Poedjangga Baroe
("Remoekkan Rindoe")
Jun 1941 Poedjangga Baroe
"Sebab Dikaoe"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Selaloe Sedih"
Januari 1937 Poedjangga Baroe
"Semoga"
1942 Sastera Melajoe Lama dan Radja-Radja'nja
"Senjoem Hatikoe, Senjoem"
Jun 1941 Poedjangga Baroe
"Soeboeh"
"Fajr"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Soenji"
Mac 1932 Timboel
("Soenji Itoe Doeka")
November 1937 Poedjangga Baroe
"Teloek Djajakatera"
Jun 1941 Poedjangga Baroe
"Tetapi Akoe"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Tinggallah"
Jun 1941 Poedjangga Baroe
"Tjempaka Moelia"
Jun 1941 Poedjangga Baroe
"Tjempaka..."
Jun 1941 Poedjangga Baroe
"Toehankoe Apatah Kekal?"
Jun 1941 Poedjangga Baroe
"Toeroen Kembali"
November 1937 Poedjangga Baroe

Puisi-puisi yang diterjemah[sunting | sunting sumber]

Gambar lelaki memandang ke hadapan
Amir menterjemahkan serangkap puisi oleh pemuisi Cina, Du Fu.
A scroll showing a woman standing beside a well
Amir menterjemahkan serangkap puisi oleh pemuisi Jepun, Fukuda Chiyo-ni, yang terkenal kerana haikunya.
A profile picture of a statue
Amir menterjemahkan 33 rangkap kuatrin oleh pemuisi dan ahli falsafah Parsi Omar Khayyám.
A profile picture of a man with a long beard
Amir menterjemahkan dua rangkap puisi oleh pemenang Hadiah Nobel dalam Kesusasteraan, Rabindranath Tagore.
A woodcarving showing a man in a blue kimono looking up
Amir menterjemahkan sebuah karya oleh pemuisi Jepun, Yamabe no Akahito.
Puisi-puisi yang diterjemahkan Amir Hamzah
Judul Bulan pertama kali diterbitkan Terbitan Nota
("Adam Dibentoek Toehan dengan Emboen Tjinta")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Sadreddin
("Adoeh Kalaoe Kita Bertemoe")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Jepun
("Adoe Kekasihkoe, Semoga Dapat Akoe Berboeni dalam Sadjakkoe")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi puisi Turki
("Alangkah Tjemboeroe")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Kobayashi Issa
("Banjaknja Membanding Awan")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Matsuo Bashō
("Bertjerai Dengan Dikaoe, Kekasihkoe")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Jepun
("Boeroeng Djinak Disangkarnja, Boeroeng Liar Dirimba Raja")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Rabindranath Tagore
("Dara Remadja")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Khwaja Ghulam Farid
("Dengan Apa Koeperbandingkan Hidoep Kita dalam Doenia")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Jepun
("Dengan Soelingkoe Terboeat dari Batoe Djid")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Cina
("Diam Keloear Njanji Poedjangga")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Tukaram
("Dibawah Tedoeh Tjemara, Toemboeh Diatas Karang")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Jepun
("Digenta-Kelenteng Raja")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Yosa Buson
("Djika Menjanji Tjendrawasih")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Jepun
("Djika Senda Bersandar di Dada Dinda")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Li Hongzhang
("Farid, Djika Manoesia Memoekoel Sendja")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Khwaja Ghulam Farid
("Gelombang Melanggar Karang")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Minamoto no Shigeyuki
("Hatikoe, Hatikoe, Soekma Segala Soekma")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Kabir
("Ingin Koetahoe Dipandang Mana")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Fukuda Chiyo-ni
("Inilah, Toehankoe, Oentoekmoe Poedjian-Raja")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Kemalpascha Saidi Ahmad
("Kalaoe Engkaoe Boekit")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Rav Das
("Kalaoe Sebenarnja Hidoep Hanja Mimpi")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Li Bai
("Kekasihkoe Seperti Roempoet")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Ono no Yoshiki
("Kilaoe-Kemilaoe, Lemah Menggeletar, Melajang Pepatoeng Diatas Tasik")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Cina
("Koemangoekan Selaloe Boeah-Hatikoe")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Hamdi
("Mata Terlajang... Tersentak Djaga...")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Jepun
("Moga Diberi Allah")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan 33 rangkap kuatrin oleh Omar Khayyám
("Pada Kala Akoe Mengambil Air")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Meera
("Paja Toea Beradoe Tjendera")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Matsuo Bashō
("Perahoekoe Diatas Air Berhanjut Lambat")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Du Fu
("Perlahan Boelan Berdjalan, Dilangit Biroe-Toea")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Wang Seng Yu
("Permainja Ramboet Dara")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Tan Taigi
"Sadjak Seboeah"
Mei 1934 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Mesir
("Seroepa Roempoet Moeda")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Jepun
("Tangan Berpegangan Tangan dan Mata Bertukar Pandang")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Rabindranath Tagore
("Terangnja Boelan")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Kosen
("Tiadakah Akoe Mendjadi Wali")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Seyfi
("Timboel Boelan Keenam")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Yamabe no Akahito
("Tjeritakan, Oendankoe, Kabaranmoe Kawi")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Kabir
("Wah Lajang, Doekong Akoe")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Tama
("Wah! Doea Bamboe Moeda-Oesia")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Jepun
("Wah! Semoga Gelombang Berpoetjak Poetih")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi oleh Putera Aki
("'Wah' Kesahnja, 'Kaoe Dengar Ajam-Djantan'")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan serangkap puisi daripada Shijing ("Klasik Puisi")
("Walaoepoen Koedajakan Giat")
Oktober 1939 Poedjangga Baroe Terjemahan puisi Taira no Kanemori

Puisi prosa asli[sunting | sunting sumber]

Puisi prosa asli Amir Hamzah
Tajuk Bulan pertama kali diterbitkan Penerbitan
"Berselisih"
Mei 1934 Poedjangga Baroe
"Bertemoe"
Mac 1934 Poedjangga Baroe
"Boeroengkoe"
Januari 1937 Poedjangga Baroe
"Doa"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Hanjoet Akoe"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Kekasihkoe"
Januari 1937 Poedjangga Baroe
"Kekasihkoe..."
Oktober 1935 Poedjangga Baroe
"Koernia"
November 1937 Poedjangga Baroe
("Leka Kanda Merenoeng Koesoema")
Disember 1932 Pandji Poestaka
"Memoedji Dikaoe"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Mengawan"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Moedakoe"
April 1934 Poedjangga Baroe
"Moedakoe (II)"
Januari 1936 Poedjangga Baroe
"Njoman" Disember 1935 Poedjangga Baroe
"Pandji Dihadapankoe"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Poedjangga Baroe"
Disember 1932 Pandji Poestaka
"Taman Doenia"
November 1937 Poedjangga Baroe
"Terboeka Boenga"
November 1937 Poedjangga Baroe

Puisi prosa yang diterjemah[sunting | sunting sumber]

Puisi prosa yang diterjemah Amir Hamzah
Judul Bulan pertama kali diterbitkan Terbitan Nota
"Sjiroel-Asjar" Julai 1933 Poedjangga Baroe Berapa ayat daripada Song of Solomon

Buku yang diterjemah[sunting | sunting sumber]

Buku yang diterjemah Amir Hamzah
Judul Tahun penerbitan Penerbit Nota
Bhagawad-Gita 1933–35 Poedjangga Baroe Terjemahan Bhagavad Gita dalam 17 bahagian, berasaskan terjemahan bahasa Belanda oleh JW Boissevain

Nota kaki[sunting | sunting sumber]

 1. ^ Jassin 1962, m/s. 41.
 2. ^ a b Language Center, Amir Hamzah.
 3. ^ Jassin 1962, m/s. 8–9.
 4. ^ Jassin 1962, m/s. 211–219.
 5. ^ Foulcher 1991, m/s. 14–17.
 6. ^ Jassin 1962, m/s. 214.
 7. ^ Teeuw 1980, m/s. 130.
 8. ^ Jassin 1962, m/s. 15.
 9. ^ Balfas 1976, m/s. 62–64.
 10. ^ Jassin 1962, cover.
 11. ^ Teeuw 1980, m/s. 123.

Petikan rujukan[sunting | sunting sumber]

 • "Amir Hamzah" (dalam bahasa Indonesian). National Language Centre. Diarkibkan daripada asal pada 26 December 2011. Dicapai 26 December 2011. 
 • Balfas, Muhammad (1976). "Modern Indonesian Literature in Brief". dalam L. F., Brakel. Handbuch der Orientalistik. 1. Leiden, Netherlands: E. J. Brill. ISBN 978-90-04-04331-2. Dicapai 13 August 2011.  Parameter |trans_title= tidak diketahui diabaikan (bantuan)
 • Foulcher, Keith (1991). Pujangga Baru: Kesusasteraan dan Nasionalisme di Indonesia 1933–1942 (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: Girimukti Pasaka. OCLC 36682391.  Parameter |trans_title= tidak diketahui diabaikan (bantuan)
 • Jassin, H.B. (1962). Amir Hamzah: Radja Penjair Pudjangga Baru (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: Gunung Agung. OCLC 7138547.  Parameter |trans_title= tidak diketahui diabaikan (bantuan)
 • Teeuw, A. (1980). Sastra Baru Indonesia (dalam bahasa Indonesian). 1. Ende: Nusa Indah. OCLC 222168801.  Parameter |trans_title= tidak diketahui diabaikan (bantuan)