Senarai karya Kwee Tek Hoay

Ini adalah senarai pilihan. Klik di sini untuk maklumat lanjut.
Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Bibliografi Kwee Tek Hoay
Penulisan
Siri dan buku bukan fiksyen 36
Siri dan buku fiksyen 26
Majalah 5
Sandiwara pentas 11
Terjemahan 15

Pengarang Cina-Indonesia Kwee Tek Hoay (1886-1951) menulis 62 buku atau terbitan bersiri (36 bukan fiksyen dan 26 fiksyen), 3 esei, dan 11 sandiwara pentas. Beliau juga menyunting 5 majalah dan menterjemahkan 15 buku atau tulisan-tulisan yang lain. Selain daripada karya ini, yang disenaraikan di bawah, beliau diketahui telah menulis banyak laporan, obituari,[1] artikel, dan ulasan filem[2] sebagai penyunting majalah. Banyak buku-buku agama Kwee (serta beberapa novel) telah dicetak semula oleh penerbit Swastika berpangkalan di Surakarta pada awal 1960an. Beberapa buah buku lagi telah dicetak semula untuk memperingati ulang tahun ke-100 kelahiran Kwee ini.[1] Pada 2000-an, sepuluh daripada karya-karya beliau telah dicetak semula sebagai sebahagian daripada siri Susmana Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia.[3] Dua daripada karya-karya beliau, novel Boenga Roos dari Tjikembang (1927)[4] dan kajian Atsal Moelanja Timboel Pergerakan Tionghoa di Indonesia (1936-1937),[1] telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris.

Kwee memulakan kerjaya penulisan beliau pada tahun 1919 dengan sandiwara pentas Allah jang Palsoe.[5] Dalam tahun 1920-an, beliau menulis beberapa novel dan sandiwara pentas di samping bekerja sebagai seorang wartawan, pertama bagi Sin Po maka bagi Sin Bin. Beliau menubuhkan majalah pertama, Panorama, pada tahun 1925; beliau menguruskan empat majalah lanjut, termasuk Moestika Romans sastera yang berorientasikan dan agama Sam Kauw Gwat Po. Selepas 1930, Kwee mula memberi tumpuan terutamanya pada teks-teks agama, terutamanya yang berkaitan dengan agama Buddha, Konfusianisme, dan agama kaum Cina, tetapi juga berkaitan dengan Islam.[6] Seorang penceramah fasih Bahasa Inggeris, Kwee mengadaptasikan beberapa tulisan-tulisannya - fiksyen dan bukan fiksyen - dari penerbitan luar Hindia Belanda. Karya terakhir beliau sebelum kematiannya, tujuh jilid yang berkaitan dengan pelbagai aspek Konfusianisme, telah diterbitkan pada tahun 1950.[1]

Mengikut tema, ajaran Cina dan ciri budaya jelas dalam karya-karya Kwee, di mana penjelmaan semula dan mistik adalah perkara biasa.[7] Kritikan terhadap etnik Cina di Hindia juga hadir; Allah jang Palsoe, misalnya, mengkritik mengejar buta wang dan mengabaikan norma-norma budaya dan masyarakat,[8] manakala sandiwara pentas Korbannja Kong Ek mengkritik pengurusan Tiong Hoa Hwee Koan dan sekolah-sekolah.[9]

Senarai berikut dibahagikan ke dalam jadual berdasarkan jenis kerja-kerja yang terkandung di dalam. Jadual pada mulanya disusun mengikut abjad dengan tajuk, walaupun mereka juga diisih. Tajuk dalam ejaan asal, dengan terjemahan Bahasa Inggeris harfiah bawahnya. Tahun yang diberikan adalah untuk penerbitan yang pertama; cetakan semula kemudian tidak dikira. Melainkan dinyatakan sebaliknya, senarai ini adalah berdasarkan kepada satu yang disusun oleh Sidharta (1989, pp. 306–25).

Siri dan buku bukan fiksyen[sunting | sunting sumber]

Antara karya Kwee ialah biografi Rabindranath Tagore
... Zhuangzi ...
... dan Confucius.
Siri dan buku bukan fiksyen Kwee Tek Hoay
Tajuk Tahun Penerbit Catatan
Agama Griek Koeno 1938 Moestika
Apa Adanja Sam Kauw Itoe Tiga Peladjaran Agama jang Dianoet oleh Pendoedoek di Tiongkok Riboean Taoen Lamanja 1942 Moestika
Atsal Moelanja Timboel Pergerakan Tionghoa di Indonesia 1936 hingga 1937 Moestika Romans Diterjemahkan ke bahasa Inggeris oleh Lea Williams, 1969
Bebrapa Bagian Resia Kahidoepannja Kong Tjoe 1941 Moestika
Bimba Dewi (Yasodhara), Istrinja Prins Sidharta s. 1938 Moestika
Buddha Gautama 1931 hingga 1933 Moestika Diterbitkan dalam 10 jilid
Chuang Tze dan Peladjarannja 1941 Moestika Berkenaan Zhuangzi
Gadis Moedjidjat
1930 Moestika Panorama Adaptasi dari kisah Therese Neumann
General Chiang Kai Shek Waktoe Moeda dan Sebeloemnja Mendjadi Panglima Perang jang Paling Tinggi 1941 hingga 1942 Moestika Romans Diterbitkan sebagai siri; memperincikan kehidupan awal Chiang Kai-shek
Hikajat Penghidoepan dan Peladjarannja Nabi Khong Hoe Tjoe 1935 Moestika Koleki rencana mengenai Confucius
Hikajat Penghidoepan dan Perdjalanannja Padri Buddhist I Tsing 1935 Moestika Kisah Yijing, seorang sami Buddha yang pergi ke India melalui Sumatera pada lewat abad ketujuh
Hikajat Perang Annam 1941 Moestika
Ilmu Muziek dan Njanjian 1950 Moestika
Khong Kauw tentang Socialisme 1950 Moestika
Khong Kauw tentang Soal Demokrasi 1950 Moestika
Lao Tze dan Peladjarannja 1941 Moestika Ajaran Laozi
Meditasi atau Mengeningkan Tjipta 1950 Moestika
Occultisme atawa Peladjaran Gaib di Dalem Khong Kauw 1950 Moestika
Oedjar-oedjar Emas dari Buddha 1949 Moestika
Oedjar-oedjar Emas dari Buddha, Khong Tjoe, dan Lao Tze 1949 Moestika
Oedjar-oedjar Emas dari Kong Hoe Tjoe 1949 Moestika
Omong-omong tentang agama Buddha 1935 Moestika Diterbitkan dalam lima jilid
Pa Hsien (Pat Sian) atawa Delapan Dewa-Dewa 1939 Moestika Perbincangan Lapan Dewa
Peladjaran Buddha< 1941 Moestika
Pemandangan dari Fihak Sam Kauw tentang Sembahjangan Tionghoa dan Toedjoeannja 1942 Moestika
Pemandangan Khong Kauw tentang Machloek-Machloek Rohani atawa Kwie Sien 1950 Moestika
Pemandangan Khong Tjoe tentang Kefaedahannja Sembahjang 1950 Moestika
Pemilihan Dalai Lama dan Laen-laen Pendita Besar di Tibet 1941 Moestika
Rabindranath Tagore 1939 Moestika Biografi Rabindranath Tagore
Reincarnatie dan Karma s. 1938 Moestika
Riwajat Bodhisattwa Avalokiteswara Dewi Tjinta Kasih atawa Kwan Im 1941 Moestika
Satoe Soeroehan Kepada Sekalian Orang Tionghoa jang Masih Mendjoendjoeng Sam Kauw atawa Agama Leloehoernja Sendiri 1941 Moestika
Sembahjang dan Meditatie 1932 Moestika
Theosofie dan Toedjoeannja s. 1938 Moestika
Tiong Yong 1940 Moestika
Yoga Tindak Permoelaan 1949 Moestika

Siri dan buku fiksyen[sunting | sunting sumber]

Drama dari Krakatau, 1928/1929
Senarai 1930 bagi karya untuk jualan oleh majalah Kwee Panorama
Siri dan buku fiksyen Kwee Tek Hoay
Tajuk Tahun Penerbit Catatan
Anioto, atawa Matjan Totel Manoesia 1937 Moestika Romans Diterbitkan sebagai siri
Asepnjia Hio dan Kajoe Garoe 1939 hingga 1940 Moestika Romans Diterbitkan sebagai siri
Bajangan dari Penghidoepan jang Laloe 1932 hingga 1938 Moestika Romans Diterbitkan sebagai siri
Berkahnja Malaise 1933 hingga 1935 Moestika Romans Diterbitkan sebagai siri
Boenga Roos dari Tjikembang 1927 Hoa Siang In Kiok Diterbitkan pertama kali sebagai siri Panorama, 1927; diterjemahkan ke bahasa Inggeris oleh George Fowler pada 2013
Bouquet Panorama 1931 Panorama Koleksi 15 puisi, termasuk satu terjemahan
Djadi Korbannja "Perempoean-hina" 1924 Olt
Djin Item dari Legok-Hondje 1935 Moestika Romans
Doea Matjem Soerat 1937 hingga 1941 Moestika Diterbitkan dalam beberapa siri
Drama dari Krakatau 1929 Hoa Siang In Kiok Diterbitkan pertama kali sebagai siri Panorama, 1928
Drama dari Merapi 1931 Moestika Panorama Diterbitkan sebagai siri
Drama di Boeven Digoel 1938 Moestika Diterbitkan pertama kali sebagai siri dalam Panorama, 15 Disember 1929 hingga 1 Januari 1932
Drama di Loro Ireng 1934 Moestika Diterbitkan pertama kali sebagai siri dalam Moestika Romans, November 1933 hingga Mac 1934
Itoe Nona jang Bertopeng Biroe 1941 Moestika
Nonton Tjapgome 1930 Moestika Panorama
Pendekar dari Chapei 1932 Moestika Panorama Diterbitkan sebagai siri, Mac hingga November
Pengalaman Satoe Boenga Anjelir 1938 Moestika Romans
Penghidoepannja Satoe Sri Panggoeng 1930 hingga 1931 Moestika Panorama
Peringetan dari Tempo Doeloe 1941 Moestika Diterbitkan pertama kali sebagai siri, 1940 hingga 1941
Resia dari Kekajahannja Loh Hua di Soerabaja 1929 hingga 1930 Panorama Diterbitkan sebagai siri
Roema Sekola jang Saja Impiken 1925 Sin Bin
Satoe Resia di Maleman Sientjhia 1937 hingga 1938 Moestika Panorama Diterbitkan sebagai siri
Sifatnja Sato Koentjoe 1933 Moestika
Soemangetnja Boenga Tjempaka 1931 hingga 1932 Moestika Panorama Diterbitkan sebagai siri
Soerat-Soerat dari Paulina 1938 hingga 1942 Moestika Romans
Zonder Lentera 1930 Moestika Panorama

Majalah[sunting | sunting sumber]

Sam Kauw Gwat Po
Majalah disunting oleh Kwee Tek Hoay
Tahun Tahun diterbitkan Tahun ditutp Frekuensi
Moestika Dharma 1932 1936 Bulanan
Moestika Panorama 1930 1932 Mingguan
Moestika Romans 1932 1934 Mingguan
Panorama 1925 1932 Mingguan
Sam Kauw Gwat Po 1934 1941 Bulanan

Sandiwara pentas[sunting | sunting sumber]

Sandiwara pentas Kwee Tek Hoay
Tajuk Tahun Penerbit Catatan
Allah jang Palsoe 1919 Tjiong Koen Bie
Barang Perhiasan jang Paling Berharga 1937 Moestika Diterbitkan pertama kali sebagai siri Moestika Romans, Mei hingga Oktober 1936
Bidji Lada
Pepper Seeds
1936 Moestika Berdasarkan kehidupan Buddha
Bingkisan Taon Baroe 1935 Moestika
Korbannja Kong-Ek 1926 Hap Sing Kong Sie Diterbitkan pertama kali sebagai siri Sin Bin, 1925
Katoeloengan oleh Roh Istrinja 1933 Moestika Romans Bersama Hoo Tiang Hoei; Diterbitkan sebagai siri dari April hingga November
Korbannja Yi Yong Toen 1928 Panorama Diterbitkan sebagai siri, 21 Januari hingga 5 Mei
Mait Idoep 1931 Moestika Panorama
The Ordeal from General Chiang Kai Shik 1929 Panorama Diterbitkan pertama kali sebagai siri, 17 Ogos hingga 23 November
Pentjoeri 1936 Moestika Diterbitkan pertama kali sebagai siri, Ogos hingga Disember 1935
Plesiran Hari Minggoe 1930 Hoa Siang In Kiok Diterbitkan pertama kali dalam siri Panorama, 1927

Terjemahan[sunting | sunting sumber]

Kwee menterjemahkan rencana oleh Inoue Tetsujirō.
Kwee menterjemahkan cerita pendek oleh Rudyard Kipling.
Terjemahan Kwee Tek Hoay
Tajuk Tahun Penerbit Catatan
Agama Buddha di Jawa pada Djeman Koeno 1934 hingga 1935 Moestika Dharma Diterjemahkan dari buku Buddhism in Java oleh Arthur Fitz; diterbitkan sebagai siri
Agama Islam dari Zaman Sekarang 1938 hingga 1939 Moestika Berdasarkan daripada buku oleh George Thomas Bettany; diterbitkan dalam dua jilid
Bhagawad Gita 1935 Moestika Diterjemahkan dari Bhagavad Gita dan diterbitkan dalam tiga jilid; termasuk komen pengkritik asal
Cato 1930 Moestika Panorama Diterjemahkan dari sandiwara pentas Cato, a Tragedy oleh Joseph Addison; diterbitkan dalam dua siri
Keterangan Ringkas tentang Agama Buddha Disalin ka dalem Bahasa Melajoe 1934 Moestika Terjemahan dari buku Buddhism in a Nutshell oleh Narada Maha Thera
"Keterangan Ringkas tentang Agama Islam" 1936 Moestika Terjemahan dari rencana oleh W. G. Thatcher
"Khong Tjoe sebagi Manoesia dan Sebagi Goeroe" 1940 Moestika Diterjemahkan dari rencana "Confucius, the Man and the Teacher" oleh Inoue Tetsujirō
Kuan Yin atawa Kwan Im 1941 Moestika Adaptasi dari buku Myths and Legends of China oleh E. T. C. Werner; mengenai Guanyin
"Lelakon Gontjangannja Rasa Hati" 1935 hingga 1936 Moestika Romans Dari cerita oleh R. Gunnasekara; disirikan
Nabi Poeti 1930 hingga 1932 Panorama Terjemahan bebas dari The White Prophet oleh Hall Caine
Nan Hoa King – Salinan 1949 hingga 1950 Moestika Dari falsafah Zhuangzi
Penghidoepan Bhagawan Saripoetra 1936 Moestika Diterjemahkan dari The Life of Most Excellent Shariputra oleh Narada Maha Thera
"Rebirth – Toemimbal Lahir" 1936 Moestika Romans Dari cerita pendek oleh R. Gunnasekara; disirikan
"Tjerita jang Paling Indah dalem Doenia" 1936 hingga 1937 Moestika Romans Diterjemahkan dari "The Finest Story in the World" oleh Rudyard Kipling; disirikan
"Tjerita tentang Reincarnatie: Melintasi itoe Tjadir" 1936 Moestika Romans Diterjemahkan dari kisah "Through the Veil" oleh Sir Arthur Conan Doyle; disirikan

Rujukan[sunting | sunting sumber]

 1. ^ a b c d Sidharta 1989, m/s. 306–25.
 2. ^ Biran 2009, m/s. 122.
 3. ^ A.S. & Benedanto 2007, m/s. 330.
 4. ^ Fowler & Kwee 2013, m/s. 1.
 5. ^ Suryadinata 2010, m/s. 40.
 6. ^ Suryadinata 1995, m/s. 71–72.
 7. ^ Nio 1962, m/s. 108.
 8. ^ Sumardjo 2004, m/s. 143.
 9. ^ Salmon 1989, m/s. 45.

Sumber petikan[sunting | sunting sumber]

 • A.S., Marcus; Benedanto, Pax, penyunting (2007). Kesastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia. 10. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. ISBN 978-979-91-0079-5.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Biran, Misbach Yusa (2009). Sejarah Film 1900–1950: Bikin Film di Jawa. Jakarta: Komunitas Bamboo working with the Jakarta Art Council. ISBN 978-979-3731-58-2.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Fowler, George A.; Kwee, Tek Hoay (2013). The Rose of Cikembang. Jakarta: Lontar Foundation. ISBN 978-602-9144-24-6.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Nio, Joe Lan (1962). Sastera Indonesia-Tionghoa. Jakarta: Gunung Agung. OCLC 3094508.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Salmon, Claudine (1989). "Pandangan Kwee Tek Hoay Terhadap Pendidikan Anak-Anak Tionghoa di Indonesia". Dalam Sidharta, Myra (penyunting). 100 Tahun Kwee Tek Hoay: Dari Penjaja Tekstil sampai ke Pendekar Pena. Jakarta: Sinar Harapan. m/s. 34–54. ISBN 978-979-416-040-4.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Sidharta, Myra (1989). "Daftar Karya Tulis Kwee Tek Hoay". Dalam Sidharta, Myra (penyunting). 100 Tahun Kwee Tek Hoay: Dari Penjaja Tekstil sampai ke Pendekar Pena. Jakarta: Sinar Harapan. m/s. 306–25. ISBN 978-979-416-040-4.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Sumardjo, Jakob (2004). Kesusastraan Melayu Rendah. Yogyakarta: Galang Press. ISBN 978-979-3627-16-8.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Suryadinata, Leo (1995). Prominent Indonesian Chinese: Biographical Sketches. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 978-981-3055-04-9.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Suryadinata, Leo (2010). Tokoh Tionghoa & Identitas Indonesia. Jakarta: Komunitas Bambu. ISBN 978-979-3731-75-9.CS1 maint: ref=harv (link)