Pergi ke kandungan

Sutra Hati

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Sutra Hati (Bahasa Sanskrit: प्रज्ञापारमिताहृदय Prajñā Pāramitā Hrdaya, Bahasa Jepun: 般若波羅蜜心経 はんにゃはらみったしんぎょう Hannya Haramitta Shingyou, Bahasa Vietnam: Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh) merupakan salah satu sutra agama Buddha aliran Mahayana yang amat popular di kalangan penganut aliran Mahayana kerana ringkas tetapi membawa makna yang mendalam. Malah boleh dikatakan bahawa ia kitab yang paling terkenal di antara semua kitab agama Buddha. Sutra Hati merupakan salah satu anggota dalam kelas Kebijaksanaan Sempurna (Prajñā Pāramitā) penulisan agama Buddha, dan bersama Sutra Berlian, ia dikira sebagai contoh representatif utama genre ini. Versi sanskrit terdiri daripada 14 shloka (rangkap) dan versi bahasa Cina yang paling kerap diguna pula mengandungi 260 huruf Cina (Taisho Tripitaka Vol. T08 No. 251). Ini menjadikan Sutra Hati yang terpendek di antara penulisan Kebijaksanaan Sempurna yang lain yang mempunyai panjang yang berbeza-beza di mana ada yang mempunyai panjang sehingga 100,000 shloka.

Teks[sunting | sunting sumber]

Penterjemahan Bahasa Melayu[sunting | sunting sumber]

Apabila Bodhisattva Avalokitesvara mendalami Prajñā­pāramitā, beliau menyinari skandha, mendapati kesemuanya kosong dan mengatasi segala kesengsaraan.

Wahai Shariputra, rupa tiada bezanya dengan kekosongan, kekosongan tiada bezanya dengan rupa. Rupa adalah kekosongan dan kekosongan adalah rupa. Begitu juga perasaan, tanggapan, pemaduan dan pengetahuan.

Wahai Shariputra, segala kejadian bercirikan kekosongan. Tidak dicipta mahupun dimusnah, tidak kotor mahupun murni, tidak bertambah mahupun berkurang.

Maka Shariputra, dalam kekosongan tiada rupa, perasaan, tanggapan, pemaduan mahupun pengetahuan. Tiada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh mahupun fikiran. Tiada rupa, bunyi, bau, perisa, sentuhan, mahupun kejadian. Tiada lingkungan penglihatan hinggakan tiada lingkungan pemikiran dan pengetahuan. Tiada kejahilan, juga tiada pengakhiran kejahilan. Hinggakan tiada penuaan dan kematian, juga tiada pengakhiran penuaan dan kematian. Tiada kesengsaraan, punca kesengsaraan, penghapusan kesengsaraan, mahupun cara menghapuskan kesengsaraan. Tiada pemahaman, juga tiada pencapaian.

Kerana tiada apa-apa untuk dicapai, hati bodhisattva tidak dikongkong kerana bersandarkan Prajñā­pāramitā. Kerana hati tidak dikongkong, maka tiada ketakutan, mengatasi khayalan songsang dan akhirnya, nirvana. Semua buddha dari tiga zaman bersandarkan Prajñā­pāramitā untuk mencapai kesedaran sempurna.

Ketahuilah bahawa Prajñā­pāramitā merupakan mantera agung, mantera pemahaman agung, mantera gemilang, mantera yang tiada tolok bandingan. Mampu menghapuskan segala kesengsaraan, benar dan tidak berbohong. Lafazkan mantera Prajñā­pāramitā sebegini, "Gate Gate Parasamgate Bodhi Svaha".


Versi Bahasa Cina[sunting | sunting sumber]

觀自在菩薩,行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空,度一切苦厄。舍利子,色不異空,空不異色;色即是空,空即是色。受、想、行、識,亦復如是。舍利子,是諸法空相,不生不滅,不垢不淨,不增不減,是故空中無色,無受、想、行、識;無眼、耳、鼻、舌、身、意;無色、聲、香、味、觸、法;無眼界,乃至無意識界;無無明,亦無無明盡;乃至無老死,亦無老死盡。無苦、集、滅、道,無智亦無得,以無所得故。菩提薩埵,依般若波羅蜜多故,心無罣礙。無罣礙故,無有恐怖,遠離顛倒夢想,究竟涅槃。三世諸佛,依般若波羅蜜多故,得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多,是大神咒,是大明咒,是無上咒,是無等等咒,能除一切苦,真實不虛。故說般若波羅蜜多咒,即說咒曰:「揭諦、揭諦,波羅揭諦,波羅僧揭諦,菩提薩婆訶。」

Versi Bahasa Jepun[sunting | sunting sumber]

観自在菩薩行深般若波羅蜜多時、照見五蘊皆空、度一切苦厄。舎利子。色不異空、空不異色、色即是空、空即是色。受・想・行・識亦復如是。舎利子。是諸法空相、不生不滅、不垢不浄、不増不減。是故空中、無色、無受・想・行・識、無眼・耳・鼻・舌・身・意、無色・声・香・味・触・法。無眼界、乃至、無意識界。無無明、亦無無明尽、乃至、無老死、亦無老死尽。無苦・集・滅・道。無智亦無得。以無所得故、菩提薩埵、依般若波羅蜜多故、心無罣礙、無罣礙故、無有恐怖、遠離一切顛倒夢想、究竟涅槃。三世諸仏、依般若波羅蜜多故、得阿耨多羅三藐三菩提。故知、般若波羅蜜多、是大神呪、是大明呪、是無上呪、是無等等呪、能除一切苦、真実不虚。故説、般若波羅蜜多呪。 即説呪曰、羯諦羯諦波羅羯諦波羅僧羯諦菩提薩婆訶

Versi Bahasa Korea[sunting | sunting sumber]

관자재보살 행심반야바라밀다시 조견오온개공 도일체고액 사리자 색불이공 공불이색 색즉시공 공즉시색 수상행식 역부여시 사리자 시제법공상 불생불멸 불구부정 부증불감 시고 공중무색 무수상행식 무안이비설신의 무색성향미촉법 무안계 내지 무의식계 무무명 역무무명진 내지 무노사 역무노사진 무고집멸도 무지 역무득 이무소득고 보리살타 의반야바라밀다 고심무가애 무가애고 무유공포 원리전도몽상 구경열반 삼세제불의반야바라밀다 고득아뇩다라삼먁삼보리 고지반야바라밀다 시대신주 시대명주 시무상주 시무등등주 능제일체고 진실불허 고설반야바라밀다주 즉설주왈 아제아제 바라아제 바라승아제 모지 사바하

Versi Bahasa Vietnam[sunting | sunting sumber]

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị. Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố. Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề. Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

Versi Bahasa Sanskrit (transliterasi rumi)[sunting | sunting sumber]

Aryalokiteshvara Bodhisattva gambhiram Prajna Paramita caryam caramano, vyavalokiti sma panca-skanda asatta sca svabhava sunyam pasyati sma. Iha Sariputra, rupam sunyam, sunyata lva rupam, rupa na vrtta sunyata. Sunyataya na vrtta sa-rupam, yad rupam sa-sunyata, yad sunyata sa-rupam. Evam eva vedana, samjna, sam-skara vijnanam. Iha sariputra, sarva dharma sunyata laksana. Anutpanna, aniruddha, amala, a-vimala, anuna a-paripurna. Tasmat Sariputra, sunyatayam na rupam. na vedana, na samjna, na sam-skara, na vijnanam. na caksu, srotra, ghrana, jihva kaya ,manasa. na rupam, sabda, ghandha, rasa, sparstavya, dharma. Na caksur-dhatu, yavat na manovijnanam-dhatu. Na avidya, na avidya ksayo, yavat na jara-maranam, na jara-marana ksayo. Na dukha, samudaya, nirodha, marga. na jnana, na prapti, na abhi-samaya. Tasmat na prapti tva Bodhisattvanam, prajna-paramitam a-sritya vi-haratya citta avarana, citta avarana na sthitva, na trasto. vi-paryasa ati-kranta nistha nirvanam. Try-adhva vyavasthita sarva Buddha Prajna-Paramitam A-sritya Annutara-Samyak-Sambodhim, Abhi-sambuddha. Tasmat, jnatavyam Prajna-paramita Maha-Mantra, Maha-vidya Mantra, Anuttara Mantra, asama-samati Mantra. sarva duhkha pra-samana satyam amithyatva. Prajna Paramita mukha Mantra Tadyatha, Gate Gate Para-gate Para-samgate Bodhi Svaha

Bahasa Indonesia[sunting | sunting sumber]

PRAJNA PARAMITA HRDAYA SUTRA

Yang Maha Suci Sang Bodhisatva Avalokitasvara sedang membina Samadhi Kebijaksanaan Sejati untuk mencapai pantai seberang (nirvana). Dalam pengamatan bathinNya, Beliau melihat dengan jelas, bahwa lima kelompok kegemaran (Panca-Skhanda) itu sebenarnya adalah kosong (Sunyata). Dengan pencapaian meditasiNya ini, maka Sang Avalokitesvara telah terbebas dari segala sumber sengsara dan derita.

O, Sariputra, wujud (rupa) tidak bedanya dengan kosong (sunyata), dan kosong (sunyata) juga tidak berbeda dengan wujud (rupa). Maka wujud pada hakekatnya adalah kosong dan kosong adalah wujud. Demikian pula halnya dengan perasaan, pikiran, keinginan, dan kesadaran.

Sariputra, kekosongan dari semua benda tidak terlahirkan, tidak termusnahkan, tidak ternoda, tidak bersih, tidak bertambah, ataupun tidak berkurang.

Oleh sebab itu,dengan kekosongan maka tiada berwujud,tiada perasaan, pikiran, keinginan, dan kesadaran; tiada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh dan pikiran; tiada wujud, suara, bau, rasa, sentuhan dan gambaran pikiran ; tiada alam penglihatan sampailah tiada alam kekuatan pikiran dan kesadaran.

Tiada kebodohan (avijja) maupun tiada akhir kebodohan; hingga tiada usia dan kematian, tiada akhir usia tua dan kematian. Tiada derita (Dukha)', Sebab derita (samudaya), pelenyapan derita(Nirodha), dan jalan kebenaran (Marga) ; tiada kebijaksanaan, maupun tiada yang dicapai.

Karena tiada yang dicapai, maka Bodhisattva mengandalkan Kebijaksanaan Sejati untuk mencapai pantai seberang; oleh sebab itu hati nuraninya telah terbebaskan dari segala kemelekatan dan halangan.

Karena tidak ada lagi kemelekatan dan halangan, maka tidak ada rasa takut dan khawatir, dan dapat terbebas dari ilusi dan keterperdayaan, dengan demikian dapat mencapai Kesempurnaan Sejati.

Para Budha di masa lampau, sekarang, dan yang akan datang membina pada Kebijaksanaan Sejati untuk mencapai Kesadaran Sejati Tertinggi.

Oleh karena itu Maha Prajna Paramita adalah Mantra suci Agung, Mantra unggul dan Mantra yang tiada taranya; Yang benar dan tepat untuk menghapuskan semua derita.

Karena beliau mengucapkan Mantra Prajna Paramita yang berbunyi : "Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvaha"