Pergi ke kandungan

Templat:History of Afghanistan

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Sejarah Afghanistan
سجاره أفغانستان
Lihat juga
Ariana · Khorasan
Garis masa
Bactria-Margiana (2200–1700 SM)
Kambojas (?-550 BC)
Empayar Media (728–550 BC)
Achaemenid (550–330 BC)
Seleucid (330–150 BC)
Maurya (305–180 BC)
Greco-Bactrian (256–125 BC)
Indo-Greeks (180–130 BC)
Indo-Scythians (Sakas) (155–80? BC)
Indo-Parthian (20 BC-50? AD)
Kushan (135 BC-248 AD)
Sassanid (230–565)
Indo-Sassanids (248–410)
Kidarites (320–465)
Hephthalites (410–557)
Kabul Shahi (565–879)
Khulafa al-Rasyidin (642–641)
Umayyah (661–750)
Abbasiyyah (750–821)
Tahiriyah (821–873)
Saffariyah (863–900))
Samanids (875–999)
Ghaznavids (963–1187)
Seljukid (1037–1194)
Ghur (1149–1212)
Khoarezmiyah (1215–1231)
Ilkhanate (1258–1353)
Kartids (1245–1381)
Timuriyah (1370–1506)
Mughal (1501–1738)
Safavid (1510–1709)
Dinasti Hotaki (1709–1738)
Afsharid (1738–1747)
Empayar Durrani (1747–1826)
Dinasti Barakzai (1826–1973)
Republik Afghanistan (1973–1978)
Republik Demokratik (1978–1992)
Negara Islam (1992–1996)
Emiriah Islam (1996–2001)
Republik Islam (2001-2021)
Emiriah Islam Afghanistan (2021-kini)

Buku Wikipedia Book · Kategori Category · Portal Portal