Pergi ke kandungan

Carta IPA untuk dialek Inggeris

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Abjad Fonetik
Antarabangsa

Sejarah
Simbol tak piawai
Perluasan IPA
Kelaziman pemberian nama
IPA untuk bahasa Inggeris

Carta ringkas ini menunjukkan penggunaan Abjad Fonetik Antarabangsa (IPA) yang paling umum untuk melambangkan sebutan bahasa Inggeris.

Lihat Pengejaan semula sebutan untuk bahasa Inggeris bagi transkripsi fonetik yang digunakan dalam berbagai-bagai kamus.

Nota: Imej carta juga boleh didapati.
Pan-
Inggeris
[6]
Fon Contoh
IPA: Konsonan Inggeris
p pʰ, p pen, spin, tip
b b but, web
t tʰ, t, ɾ, ʔ[7] two, sting, bet
d d, ɾ[8] do, odd
tʃʰ, tʃ chair, nature, teach
gin, joy, edge
k kʰ, k cat, kill, skin, queen, unique, thick
ɡ ɡ go, get, beg
f f fool, enough, leaf, off, photo
v v voice, have, of
θ θ[9] thing, teeth
ð ð[10] this, breathe, father
s s see, city, pass
z z zoo, rose
ʃ ʃ she, sure, emotion, leash
ʒ ʒ pleasure, beige, seizure
x (k) x loch (bahasa Scotland)[11]
h h, ɦ ham
m m[12] man, ham
n n no, tin
ŋ ŋ ringer, sing,[13] finger, drink
l l, ɫ[14] left, bell
r ɹʷ, ɹ, ɾ[15] run, very
w w we, queen
j j yes
hw (w) hw[16] what
 
IPA: Bunyi pinggiran
ʔ ʔ uh-(ʔ)oh
 
IPA: Vokal terturun [17]
ə Terturun /ʌ, æ, ɑː, ɒ/
ɪ̈ (ə) Terturun /ɪ, iː, ɛ, eɪ, aɪ/
ʊ̈ (ə) Terturun /ʊ, uː/
ɵ (ə) Terturun /oʊ/
ɚ (ə) Terturun /ɝː/ (ɜr)
IPA Set
leksikal
Contoh
[6]Pan-
Inggeris
Australia
AuE
Kanada
CaE
Amerika Syarikat
GA
Republik Ireland
IrE
New Zealand
NZE
England
RP
Scotland
ScE
Afrika Selatan
SAE
Wales
WaE
IPA: Vokal Inggeris
æ æ,
æː
[18]
æ æ,
[18]
ɑ/æ æ æ a æ a TRAP lad, bad, cat[19]
ɑː ɑ/ɒ ɑ ɑː ɐː ɑː ɑː PALM father
ɒ ɔ ɑ ɒ ɒ ɔ ɔ ɒ LOT not, wasp
ɔː ɔ ɔː ɔː ɒː THOUGHT law, caught[20], all, halt, talk
ə ə ə ə ɘ ə ə ə ə COMMA about
ɨ ɨ ɨ ɪ ɨ ɨ spotted
ɪ ɪ ɪ ɪ ɪ ɪ ɪ ɪ, ə[21] ɪ KIT sit
i i i i i i i HAPPY city
FLEECE see
meat
æɪ eɪ/e æe e FACE date
ei day, pain, whey, rein
ɛ e ɛ ɛ ɛ e ɛ ɛ e ɛ DRESS bed[22]
ɜr ɜː(ɹ) ɝ/ɹ̩ ɝ/ɹ̩ ʌɾ[23] ɵː(ɹ) ɜː(ɹ) ʌɾ[23] øː(ɹ) ɜː(ɾ) NURSE burn
ɛɾ[23] ɛɾ[23] herd, earth
ɪɾ[23] ɪɾ[23] bird
ər ə(ɹ) ɚ/ɹ̩ ɚ/ɹ̩ ɘ(ɹ) ə(ɹ) əɾ ə(ɹ) ə(ɾ) LETTER winner[24]
ʌ a ʌ ʌ ɔ, ʊ ɐ ʌ ʌ ɐ ɜ STRUT run, won, flood
ʊ ʊ ʊ ʊ ʊ ʊ ʉ ʊ ʊ FOOT put
hood
ʉː u u ʉː ʉː GOOSE through, you
ɪu[25] threw, yew
juː jʉː (j)u (j)u juː jʉː juː cute, dew, ewe
ɑe aɪ,
ʌi
[26]
ɔɪ ɑe ai PRICE my, wise, high
ɔɪ ɔɪ ɔɪ oe ɔɪ oi ɔɪ ɒi CHOICE boy, hoist
əʉ oʊ/o ɐʉ əʊ o œʉ GOAT no, toe, soap
ou tow, soul, roll, cold, folk
æɔ aʊ,
ʌu
[26]
æo ɑː au MOUTH now, trout
ɑr aː(ɹ) ɑɹ ɑɹ ɐː(ɹ) ɑː(ɹ) aː(ɾ) START arm, car
ɪər ɪə(ɹ) ɪɹ ɪɹ ɪə(ɹ) ɪə(ɹ) ɪə(ɹ) ɪə(ɾ) NEAR deer, here
ɛər eː(ɹ) ɛɹ ɛɹ eə(ɹ) eə(ɹ)[27] ɛː(ɹ} ɛː(ɾ) SQUARE mare, there, bear
ɔr oː(ɹ) ɔɹ ɔɹ ɑɾ oː(ɹ) ɔː(ɹ) ɔɾ ɒː(ɾ) NORTH sort, warm
ɔər oɹ, ɔɹ oːɾ oː(ɾ) FORCE tore, boar, port
ʊər ʊə(ɹ),
ʉːə(ɹ)
ʊɹ ʊɹ ʊɐ(ɹ),
ʉːɐ(ɹ)
ʊə(ɹ)[28] ʊə(ɾ) CURE tour, moor
jʊər jʊə(ɹ),
jʉːə(ɹ)
jʊɹ, jɝ jʊɹ, jɝ jʊɐ(ɹ),
jʉːɐ(ɹ)
jʊə(ɹ),
jɔ:(ɹ)
juɾ ɪʊə(ɾ) CURE pure, Europe
[6]Pan-
English
Australia
AuE
Kanada
CaE
Amerika Syarikat
GA
Republik Ireland
IrE
New Zealand
NZE
England
RP
Scotland
ScE
Afrika Selatan
SAE
Wales
WaE
Lexical
set
Examples
IPA: Simbol-simbol lain yang digunakan dalam transkripsi sebutan Inggeris
IPA Penjelasan
ˈ Penunjuk tekanan utama (diletakkan sebelum suku kata yang ditekankan); misalnya, rapping /ˈɹæpɪŋ/
ˌ Penunjuk vokal tekanan sekunder/penuh (diletakkan sebelum suku kata yang ditekankan); misalnya, pronunciation /pɹɵˌnʌnsiˈeɪʃən/
. Penunjuk pemisahan suku kata; misalnya ice cream /ˈʌɪs.krim/ lwn. I scream /ˌaɪ.ˈskrim/
 ̩ Penunjuk konsonan suku kata (diletakkan di bawah konsonan suku kata); misalnya ridden /ˈɹɪdn̩/

Nota[sunting | sunting sumber]

 1. ^ Harrington, Cox & Evans (1997)
 2. ^ Kenyon & Knott (1944/1953)
 3. ^ Kenyon (1950)
 4. ^ Bauer et al. (2007:97–102)
 5. ^ Roach (2004:241–243). Lihat Pengejaan semula sebutan untuk bahasa Inggeris#Abjad Fonetik Antarabangsa untuk sistem alternatif yang dicipta oleh Clive Upton bagi kamus-kamus Oxford University Press.
 6. ^ a b c Inilah transkripsi IPA tolak ansur yang digunakan dalam rencana Wikipedia. Ia merangkumi kebanyakan dialek Inggeris.
 7. ^ Disebut [ɾ] pada sesetengah kedudukan dalam bahasa Inggeris GA dan Australia. Mungkin juga dalam RP untuk perkataan seperti butter, [ʔ] pada sesetengah kedudukan bahasa Inggeris Inggeris, Inggeris Amerika, dan Inggeris Australia, serta [t̞] untuk kedudukan bukan pangkal dalam bahasa Inggeris Ireland.
 8. ^ Disebut [ɾ] pada sesetengah kedudukan dalam bahasa Inggeris GA dan Australia.
 9. ^ Disebut [t̪] dalam sesetengah kelainan bahasa Inggeris Ireland. Bergabung dengan /f/ dalam sesetengah kelainan bahasa Inggeris Inggeris dan bergabung dengan /t/ dalam sesetengah kelainan bahasa Inggeris Caribbean.
 10. ^ Disebut [d̪] dalam sesetengah kelainan bahasa Inggeris Ireland. Bergabung dengan /v/ dalam sesetengah bahasa Inggeris Inggeris dan bergabung dengan /d/ dalam sesetengah kelainan bahasa Inggeris Caribbean.
 11. ^ Bunyi pinggiran di kawasan yang lain.
 12. ^ Disebut [ɱ] sebelum f (misalnya symphony [ˈsɪɱfəni)
 13. ^ Dalam sesetengah dialek (misalnya Brummie) "ringer", "sing", dll. disebut dengan /ɡ/ tambahan, seperti "finger": /ˈɹɪŋɡə/ dan bukan /ˈɹɪŋə/
 14. ^ [ɫ] tidak wujud dalam bahasa Inggeris Ireland. [l] juga tidak wujud dalam bahasa Inggeris Australia, New Zealand, Scotland atau Amerika. Bagaimanapun, RP dan sesetengah aksen Inggeris yang lain, bersama-sama bahasa Inggeris Afrika Selatan, mempunyai [l] yang jelas dalam suku kata permulaan dan [ɫ] kurang jelas dalam suku kata rima.
 15. ^ Tap [ɾ] dijumpai dalam sesetengah kelainan bahasa Inggeris Scotland dan Ireland.
 16. ^ Sesetengah dialek, seperti [[bahasa Inggeris Scotland, Inggeris Ireland, dan kebanyakan dialek Amerika Selatan; lihat whine dan wine serta malaran labiovelar tak bersuara
 17. ^ /ɔː, aʊ, ɔɪ/ tidak pernah diturunkan. Dalam sesetengah dialek seperti bahasa Inggeris Australia, semua vokal terturun menjadi [ə].
 18. ^ a b Lihat pisahan bad-lad dan æ-pengkalaan untuk perbezaan-perbezaan ini.
 19. ^ Sering ditranskripsikan sebagai /a/ untuk RP, misalnya dalam kamus-kamus Oxford University Press.
 20. ^ Lihat gabungan belakang rendah untuk perbincangan lanjut tentang vokal ini dalam bahasa Inggeris Amerika.
 21. ^ Tidaklah jelas adakah ini merupakan pisahan fonetik benar kerana pengagihan dua bunyi itu dapat diramalkan; lihat pisahan Kit-bit.
 22. ^ Sering ditranskripsikan sebagai /e/ untuk RP, misalnya dalam Collins English Dictionary.
 23. ^ a b c d e f Lihat Gabungan fern-fir-fur untuk perbezaan ini.
 24. ^ Kekadang ditranskripsikan untuk bahasa Inggeris GA sebagai [əɹ], khususnya dalam transkripsi yang melambangkan kedua-dua sebutan rotik dan bukan rotik, sebagai [ə(ɹ)].
 25. ^ Dalam bahasa Inggeris Wales, you, yew and ewe masing-masing merupakan /juː/, /jɪu/ dan /ɪu; dalam semua kelainan bahasa Inggeris yang lain, kesemua itu ialah homofon.
 26. ^ a b Dalam bahasa Inggeris Kanada, diftong menaik [ʌi] dan [ʌu] boleh dijumpai antara konsonan-konsonan tak bersuara, sebagaimana dengan right [ɹʷʌit] dan out [ʌut]; dalam persekitaran yang lain, [aɪ] dan [aʊ] digunakan. Dalam sebahagian besar bahasa Inggeris Amerika Syarikat, ini berlaku dengan /ʌɪ/, terutamanya apabila apa yang pada asalnya merupakan bunyi [aɪ] didahului oleh konsonan "keras" (k, f dan t adalah keras, tetapi bukan g, v dan t, dan oleh itu, diftong dike, life dan sight berbeza daripada tiger, live dan side). Lihat penaikan Kanada.
 27. ^ Simbol-simbol alternatif yang digunakan dalam kamus-kamus British ialah /ɛː/ (Oxford University Press) dan /ɛə/.
 28. ^ >Roach (2004:241–243), m.s. 21–22, 25–26. Roach memerhatikan bahawa banyak orang di England menggunakan /ɔː/ untuk vokal ini, tetapi juga bahawa RP dikatakan membezakan antara maw /mɔː/ dan moor /mʊə/, tore /tɔː/ dan tour /tʊə/, paw /pɔː/ dan poor /pʊə/.

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Rujukan[sunting | sunting sumber]

 • Gimson, A. C. (1980). An Introduction to the Pronunciation of English (ed. 3rd edn.). London: Edward Arnold. ISBN 0-7131-6287-2. |edition= has extra text (bantuan)
 • Harrington, J.; Cox, F.; Evans, Z. (1997). "An acoustic phonetic study of broad, general, and cultivated Australian English vowels". Australian Journal of Linguistics. 17: 155–84. doi:10.1080/07268609708599550.
 • Kenyon, John Samuel (1950). American Pronunciation (ed. 10th). Ann Arbor: George Wahr.
 • Kenyon, John S.; Knott, Thomas A. (1944/1953). A Pronouncing Dictionary of American English. Springfield, Mass.: Merriam-Webster. ISBN 0-87779-047-7. Check date values in: |year= (bantuan)
 • Bauer, L.; Warren, P.; Bardsley, D.; Kennedy, M.; Major, G. (2007). "New Zealand English". Journal of the International Phonetic Association. 37 (1): 97–102. doi:10.1017/S0025100306002830. External link in |title= (bantuan)
 • Schneider, Edgar W.; Kortmann, Bernd (2004). A Handbook of Varieties of English. Berlin: Mouton de Gruyter. ISBN 3-11-017532-0.
 • Roach, Peter (2004), "British English: Received Pronunciation", Journal of the International Phonetic Association, 34 (2): 239–245, doi:10.1017/S0025100304001768
 • Wells, J. C. (2000). Longman Pronunciation Dictionary (ed. 2nd edn.). Harlow, Essex: Pearson Education Limited. ISBN 0-582-36468-X. |edition= has extra text (bantuan)

Pautan luar[sunting | sunting sumber]