Antropologi

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Anthropologi merupakan kajian berkenaan kemanusiaan. Bidang anthropologi berasal dari sains semulajadi, kemanusiaan, dan sains sosial.[1] Istilah anthropologi", disebut /ænθrɵˈpɒlədʒi/, adalah dari istilah Yunani ἄνθρωπος, anthrōpos, "human", and -λογία, -logia, "discourse" atau "kaji", dan pertama kali digunakan oleh François Péron ketika berbincang mengenai pertembungannya dengan masyarakat Pribumi Tasmania.[2]

Matlamat asas anthropologi adalah "Apa yang mentakrifkan Homo sapiens?", "Siapakan leluhur Homo sapiens moden?", "Apakah ciri fizikal manusia?", "Bagaimana perangai manusia?", "Kenapa terdapat perbezaan dan perbezaan antara kumpulan manusia berbeza?", "Bagaimana evolusi lalu Homo sapiens mempengaruhi organisasi dan budayanya?" dan seterusnya.

Di Amerika Syarikat, anthropologi semasa dibahagi kepada empat bidang kecil: anthropologi budaya (juga dikenali sebagai " anthropologi sosial"), arkeologi, anthropologi bahasa, dan anthropologi biologi/fizikal.[3] Apa yang digelar pendekatan "empat bidang " kepada anthropologi dibayangkan dalam kebanyakan buku teks belum ijazah(“undergraduate”) [4] dan juga program anthropologi (contoh. Michigan, Berkeley, Penn, etc.). Di universiti di United Kingdom, dan kebanyakan Eropah, "bidang-kecil " biasanya ditempatkan di jabatan berlainan dan dilihat sebagai displin berbeza.[5]

Bidang kecil sosial dan budaya telah dipengaruhi oleh teori strukturalist dan pos-moden, termasuk juga peralihan terhadap analisa budaya moden (arena lebih kebiasaan bidang sosiologist). Semasa 1970-an dan 1980-an terdapat peralihan epistemologikal dari tradisional positifnes yang sebelumnya membentuk bidang tersebut.[6] Semasa perubahan ini, persoalan berkekalan mengenai sifat dan penghasilan pengetahuan mula menduduki tempat utama dalam anthropologi budaya dan sosial. Sebaliknya, arkeologi, anthropologi biologikal, dan anthropologi bahasa kebanyakannya kekal positif. Kerana perbezaan dalam epistemologi, antropologi sebagai sebuah disiplin memiliki kekurangan kohesi selama beberapa dekad terakhir. Hal ini bahkan telah menyebabkan jabatan berpecah, misalnya pada tahun 1998-9 akademik di Universiti Stanford, di mana "saintis" dan "bukan-saintis" dibahagikan menjadi dua jabatan: antropologi, dan sosial budaya & Antropologi. .[7] (Antropologi di Stanford kemudian disatukan pada tahun akademik 2008-9)[8]

Menyeluruh[sunting | sunting sumber]

Anthropologi secara tradisi telah dibahagi kepada empat bidang kecil, setiap satu dengan lanjutan cabangnya sendiri: Anthropologi biologi atau anthropologi fizikal, anthropologi masyarakat atau anthropologi budaya, arkeologi dan anthropologi bahasa.[3] Bidang-bidang ini sering kali bertindan, tetapi cenderung menggunakan teknik dan methodologi yang berbeza.

Anthropologi biologi atau anthropologi physikal, menumpu pada kajian berkait dengan populasi manusia dengan menggunakan kerangka evolusi.. Anthropologi biologi mencipta teori tentang bagaimana bumi diduduki manusia (contoh. Pertikaian antara "Teori Datang dari Afrika" dengan "Asal manusia moden pelbagai region"), termasuk juga cubaan menjelaskan variasi manusia berciri geografi dan ras. Ramai anthropologi biologi yang mengkaji populasi manusia mengenal pasti bidang mereka sebagai ekologi manusia – ia sendiri berkait dengan sosialbiologi. Ekologi manusia menggunakan teori evolusi bagi memahami fenomena dikalangan populasi manusia kini. Sektor besar lain dalam anthropologi biologi adalah primatologi, di mana anthropologis menumpu bagi memahami populasi primate lain. Secara methodologi, primatologis banyak meminjam dari bidang biologi dan ekologi dalam penyelidikan mereka.

Anthropologi budaya juga dikenali sebagai antropologi sosio-budaya atau anthropologi sosial (terutama di Great Britain). Ia merupakan kajian budaya, dan sering kali berasaskan ethnografi. Ethnografi boleh merujuk kepada kedua-dua methodologi dan hasil kajian, terutamanya monograf atau buku. Ethnografi merupakan kaedah dasar, inductive, yang banyak bergantung pada penyertaan -pemantauan. Ethnologi membabitkan perbandingan bersistematik budaya berlainan. Proses penyertaan-pemantauan amat berguna terutama bagi membantu memahami budaya dari sudut pandangan emik; yang jika tidak tidak mungkin dapat dicapai dengan semata-mata membaca buku. Di sesetengah negara Eropah, kesemua anthropologi budaya dikenali sebagai ethnologi (istilah yang dicipta dan ditakrif oleh Adam F. Kollár pada 1783).[9]

Kajian berkaitan kekeluargaan dan organisasi sosial merupakan tumpuan utama bagi anthropologi budaya, kerana kekeluargaan adalah sifat manusia sejagat (“human universal”). Anthropologi budaya turut merangkumi organisasi ekonomi dan politik, undang-undang dan penyelesaian pertelingkahan, pola penggunaan dan pertukaran, budaya material, teknologi, kemudahan asas, hubungan gender, ethnik, penjagaan anak dan kemasyarakatan, ugama, mitos, simbol, nilai, adapt sopan, pandangan melihat dunia, sukan, muzik, zat permakanan, riadah, permainan, makanan, perayaan, dan bahasa (yang juga merupakan objek kajian dalam anthropologi bahasa).

Arkeologi merupakan kajian tentang budaya material manusia, termasuk artifak (bahagian silam kebudayaan manusia) yang dikumpul dengan cermat in situ, barangan muzium dan sampah moden [10] Ahli arkeologi bekerja sama dengan para antropologi biologi, ahli sejarah seni, makmal fizik (untuk pentarihan), dan muzium. Mereka ditugaskan untuk mengekalkan keputusan penggalian mereka dan sering dilihat di muzium. Biasanya, para arkeologi dikaitkan dengan "penggalian," atau pembongkaran lapisan tapak purba.

Arkeologi membahagi masa kepada tempoh budaya berdasarkan artifak yang kekal lama: Zaman Paleolitik, Neolitik, zaman gangsa, yang dibahagi selanjutnya menurut tradisi dan artifak kebudayaan daerah, seperti Oldowan atau Gravettian. Dengan cara ini, arkeologi memiliki rangka rujukan yang luas untuk kawasan yang telah dilalui manusia, cara mereka mencari nafkah, dan demografi mereka. Arkeologi juga menyiasat zat, simbolisasi, seni, sistem penulisan, dan sisa-sisa fizikal aktiviti budaya manusia yang lain.

Antropologi bahasa berusaha untuk memahami proses perhubungan manusia, lisan dan bukan-lisan, perbezaan dalam bahasa merentasi masa dan ruang, penggunaan bahasa dalam masyarak, dan kaitan antara bahasa dan budaya. Ia merupakan cabang antropologi yang membawa kaedah linguistik untuk menangani masalah antropologi, menghubungkan analisis bentuk-bentuk linguistik dan proses penafsiran proses sosial budaya. Antropologi bahasa sering merujuk bidang berkaitan termasuk sosiolinguistik, pragmatik, linguistik kognitif, semantic, analisis wacana, dan analisa narasi. [11]

Antropologi bahasa dibahagi kepada bidang kecilnya sendiri: Linguistik deskriptif pembangunan tata bahasa dan leksikon untuk bahasa dipelajari; linguistic sejarah, termasuk pembinaan semula bahasa masa silam, dari mana bahasa yang kita gunakan berasal; ethnolinguistik, kajian tentang hubungan antara bahasa dan budaya, dan sosiolinguistik, kajian tentang fungsi bahasa dalam masyarakat. Antropologi bahasa turut menekankan berkaitan evolusi bahagian otak yang mengendali bahasa. [12]

Oleh kerana antropologi berkembang dari banyak usaha berbeza (lihat Sejarah Anthropologi), termasuk tetapi tidak terhad kepada mengumpul fosil, penjelajahan, menghasilkan filem dokumentari, paleontologi, primatologi, pengendalian barangan antic dan kurator, filologi, etimologi etymology, genetik, analisa serantau, Etnologi, sejarah, falsafah dan kajian agama,[13][14] ia adalah sukar bagi mencirikan keseluruhan bidang dalam rencana ringkas, sungguhpun usaha untuk menulis sejarah keseluruhan bidang ini telah diusahakan.[15]

Di suatu pihak, keadaan ini telah menyebabkan ketidakstabilan di banyak jabatan antropologi Amerika Syarikat, menyebabkan penyusunan semula bahagian atau bidang-kecil (misalnya di Stanford, Duke, dan Harvard).[16] Namun, jika dilihat dari segi positif, antropologi adalah salah satu sebahagian tempat kecil di universiti Amerika di mana bidang kemanusiaan, sosial, dan sains alam dipaksa untuk bersekemuka sesame sendiri. Dengan itu, antropologi juga telah menjadi pusat kepada pembangunan beberapa lapangan antara bidang (akhir abad ke-20) seperti sains kognitif, kajian global, pergaulan manusia-komputer, dan berbagai kajian etnik.

Trend asas[sunting | sunting sumber]

Ada beberapa ciri yang berkecenderungan untuk menyatukan kerja antropologi. Salah satu ciri utamanya adalah antropologi cenderung untuk memberikan perbandingan gambaran menyeluruh “holistic” mengenai sesuatu perkara dan cenderung lebih ke arah pemantauan empirical. Pencarian bagi gambaran menyeluruh mendorong ramai ahli antropologi untuk mempelajari sesuatu tempat tertentu atau hal secara terperinci, dengan menggunakan pelbagai kaedah, melebihi tempoh normal di bidang akademik yang lain.

Penumpuan khusus pada anthropologi budaya sosial telah banyak berubah. Pada awalnya bidang kecil ini tertumpu pada kajian mengenai kebudayaan di seluruh dunia.

Pada 1990-an dan 2000-an, permintaan untuk penjelasan mengenai apakah yang membentuk budaya, tentang bagaimana pemerhati tahu di mana berakhirnya budaya sendiri dan permulaan yang lain, dan topik-topik penting lain secara bertulis yang diketahui oleh ahli antropologi. Adalah mungkin untuk melihat semua budaya manusia sebagai sebahagian daripada satu budaya besar, sejagat yang berkembang. Hubungan dinamik ini, antara apa yang dapat diamati di lapangan, bertentangan dengan apa yang dapat diamati dengan menyusun banyak pemerhatian tempatan kekal menjadi dasar bagi setiap jenis antropologi, baik budaya, biologi, bahasa atau arkeologi.[17]

Anthropologi biologi tertarik dengan kedua-dua kepelbagaian manusia[18] dan kemungkinan wujudnya kemungkinan manusia sejagat (tingkah-laku, idea atau konsep yang dikongsikan oleh kesemua budaya manusia)[19] Mereka menggunakan pelbagai kaedah penyelidikan, tapi genetik penduduk moden, peserta pemantauan dan teknik lain sering menggunakan antropologi "ke lapangan " yang bererti mengembara ke masyarakat dalam persekelilingnya sendiri, untuk melakukan apa yang dikenali sebagai "kajian lapangan." Di sebelah biologi atau fizikal, pengukuran manusia, sampel genetik, data zat dapat dikumpul dan diterbitkan sebagai buku atau monograf. Kerana kepentingan dalam kelainan, antropologi tertarik untuk kajian manusia melampau, penyelewengan dan keadaan luar biasa yang lain, seperti pengayauan, darwis berputar, samaada orang Hobbit benar-benar wujud, pengendalian ular, Glossolalia (bertutur dalam bahasa roh)]], sebagai sebahagian daftar ringkas.

Pada masa yang sama, ahli antropologi berusaha, sebagai sebahagian daripada usaha mereka untuk objektif saintifik, budaya relatif, yang mempunyai pengaruh bagi semua bidang kecil antropologi. Ini merupakan pandangan bahawa budaya tertentu tidak harus dinilai dengan nilai-nilai atau sudut pandang budaya sendiri, tetapi bahawa semua budaya harus dipandang sebagai relatif berbanding satu sama lain. Seharusnya tidak ada idea, dalam antropologi yang baik, satu budaya yang lebih baik atau lebih buruk daripada kebudayaan lain.[20]

Etika komitmen dalam bidang antropologi termasuk menyedari dan mendokumentasikan pembunuhan, infantisida, perkauman, mutilasi termasuk sunat dan subincision, dan penyiksaan . Topik seperti perkauman, perhambaan atau korban manusia, dengan itu, menarik perhatian antropologi termasuk teori termasuk kekurangan zat. [21] hingga kepada gen[22] untuk akulturasi telah dicadangkan, tidak termasuk kolonialisme dan lain-lain sebagai punca kekejaman manusia terhadap manusia. Untuk menggambarkan keperincian pendekatan antropologi, seseorang dapat mengambil salah satu daripada topik, seperti "perkauman" dan menemukan beribu-ribu rujukan antropologi, pembentangan dalam setiap bidang besar dan bidang-kecil.[23][24]

Seiring dengan membahagikan projek mereka dengan penekanan teori, ahli antropologi biasanya membahagikan dunia kepada tempoh masa yang berkait dan wilayah geografi. Tempoh waktu manusia wujud di Bumi dibahagi kepada tradisi budaya yang berkaitan berdasarkan bahan, seperti Zaman Paleolitik dan Neolitik, amat berguna dalam arkeologi. Selanjutnya budaya pembahagian mengikut jenis alat, seperti Olduwan atau Mousterian atau Levallois membantu arkeologi dan antropologi lain dalam memahami trend besar manusia di masa lalu. Ahli antropologi dan geografi turut berkongsi pendekatan bagi Budaya Daerah, karena pemetaan kebudaya adalah pusat utama bagi kedua bidang ilmu. Dengan membuat perbandingan merentasi semua budaya tradisi (berasaskan masa) dan wilayah budaya (berasaskan ruang), antropologi telah mengembangkan pelbagai jenis kaedah perbandingan, bahagian penting bagi kajian sains mereka.

Antropologi kini merupakan satu bidang sains yang diterima dengan penubuhan jabatan akademik di kebanyakan universiti dan kolej. Organisasi tunggal terbesar bagi Antropologi adalah American Anthropological Association, yang ditubuhkan pada tahun 1903 [25] . Keahlian terdiri dari ahli Antropologi dari seluruh dunia [26] Ratusan organisasi lain yang ada dalam berbagai bidang kecil antropologi, kadang-kadang dibahagi menurut negeri atau wilayah, dan ramai antropologi yang bekerjasama dalam bidang lain, seperti geologi, fizik, zoologi, paleontologi, anatomi, teori muzik, sejarah seni, sosiologi dan sebagainya, tergolong ke dalam masyarakat profesional dalam bidang itu juga [27]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Penggunaan pertama kali istilah "anthropologi" dalam penerbitan Inggeris yang diketahui merujuk kepada sains semulajadi kemanusiaan muncul pada 1593, "…logi" yang pertama dicipta.[28] Immanuel Kant mengambil masa 25 tahun bagi menulis treatises utama pertama berkenaan anthropologi, Anthropology from a Pragmatic Point of View.[29] Bagaimanapun, Kant pada umumnya tidak dianggap sebagai anthropologist moden, kerana dia tidak pernah meninggalkan wilayah Jerman maupun mengkaji sebarang budaya kecuali budayanya sendiri, malah, menggambarkan keperluan anthropologi sebagai bidang sampingan kepada bidang utama falsafahnya.[30] Dia bagaimanapun, mula mengajar kursus tahunan mengenai anthropologi pada 1772. Dengan itu, anthropologi merupakan usaha Tempoh Kesedaran (“Age of Enlightenment”) dan selepasnya.

Sejarawan antropologi, seperti Marvin Harris,[31] menunjukkan dua rangka kerja utama yang membawa kepada empirik antropologi: minat bagi membandingkan manusia merentasi ruang dan kepentingan manusia dari segi proses manusia jangka panjang atau manusia bagai dilihat menerusi masa. Harris menetapkan tarikh keduanya pada Greek klasik dan Rom Klasik, khususnya Herodotus, yang sering digelar "bapa sejarah" dan sejarawan Tacitus Rom Purba, yang menulis kebanyakan gambaran semasa mengenai Celtic dan masyarakat Jerman. Herodotus pertama kali merumuskan beberapa masalah yang kekal bagi antropologi .[32]

Sarjana Zaman Pertengahan boleh juga dianggap sebagai pelopor antropologi moden, darisegi mereka melakukan atau menulis kajian terperinci mengenai adat istiadat masyarakat dianggap "berbeza" dari diri mereka sendiri dalam hal geografi. John of Plano Carpini melaporkan mengenai dia tinggal di kalangan kaum Mongol. Laporannya luar biasa dari segi gambaran terperinci mengenai budaya bukan-Eropah[33].

Penelitian bersistematik Marco Polo mengenai alam semulajadi, anthropologi, dan geografi adalah satu lagi contoh mengkaji kepelbagaian manusia merentasi ruang.[34] Pengembaraan Polo membawa dirinya merentasi persekitaran manusia yang begitu berbeza dan gambarannya mengenai orang-orang yang ditemuinya ketika dia mengembara adalah begitu terperinci sehinggakan ia Polo digelar "bapa anthropologi moden."[35]

Calon lain sebagai ilmuwan pertama yang melakukan kajian etnografi perbandingan bagi manusia adalah cendekiawan berbangsa Parsi, Abu Rayhan Biruni yang menulis tentang bangsa, adat istiadat, dan agama dari benua India pada abad ke-11. Seperti mana antropologi moden, dia terbabit dengan banyak pemantauan penyertaan dengan sekumpulan orang tertentu, belajar bahasa mereka dan mempelajari teks-teks utama mereka, dan membentangkan penemuannya dengan objektif dan berkecuali dengan menggunakan perbandingan merentas budaya.[36] Bagaimanapun, terdapat yang lain berpendapat bahawa dia tidak boleh dianggap sebagai antropologi dalam erti konvensional.[37]Dia menulis kajian perbandingan terperinci berkenaan ugama dan kebudayaan di Timur Tengah, Lembangan Mediterranean dan terutamanya Asia Selatan.[38][39] Tradisi Biruni bagi kajian perbandingan merentasi budaya diteruskan di dunia Muslim sehingga kajian Ibn Khaldun pada abad ke- 14.[36][40]

Terdapat sarjana yang menganggap anthropologi moden sebagai pertumbuhan dari Zaman Pemulihan, tempoh bilamana orang-orang Eropah cuba mengkaji tabiat manusia secara sistematik, kepelbagaian yang meningkat sejak abad ke- 15 hasil gelombang penjajahan Eropah pertama. Tradisi jurisprudence, sejarah, filologi, dan sosiologi kemudian berkembang kepada sesuatu yang lebih menyerupai pandangan moden bagi bidang ini dan perkembangan maklumat sains kebudayaan, yang turut merangkumi anthropologi.

Perkembangan dalam kajian sistematik ke atas peradapan kuno melalui bidang Klasik dan Mesir Purba memberikan maklumat bagi archaeology dan kemudiannya anthropologi kemasyarakatan, sebagaimana juga kajian ke atas bahasa dan kebudayaan Timur dan Asia Tenggara. Pada masa yang sama, tindak balas golongan Romantik kepada Kebangkitan semula (“Enlightenment”) menghasilkan pemikir, seperti Johann Gottfried Herder dan kemudiannya Wilhelm Dilthey, yang hasil kerja mereka membentuk "konsep budaya," yang merupakan pusat bagi bidang ini.

Jadual sejarah semulajadi, 1728 Cyclopaedia

Antropologi awal terbahagi kepada para penyokong evolusi satu garisan (unilinealism), yang menyatakan bahawa semua masyarakat melalui satu proses evolusi tunggal, dari yang paling primitif sampai yang paling canggih, dan berbagai bentuk teori tidak-langsung, yang cenderung untuk menerima idea-idea seperti penyebaran “diffusionism” [41] Sebahagian besar pemikir teori kemasyarakatan abad ke- 19, termasuk anthropologis, melihat masyarakat bukan-Eropah sebagai tingkap kepada manusia sebelum industri yang lalu.

Ketika bidang akademik mula berpecah sepanjang abad ke- 19, anthropologi menjadi semakin berbeza berbanding pendekatan biologi sejarah alam semulajadi, di satu pihak, dan dari sejarah tulin atau bidang-bidang sastera seperti Klasik, di pihak yang lain. Kritikan biasa adalah ramai sarjana sains sosial (seperti ekonomi, sosiologi, dan psikologi) di negara-negara Barat memberi tumpuan tidak sekata pada subjek Barat, sedangkan antropologi memberi fokus yang tidak seimbang pada yang lain;[42] ia berubah sepanjang akhir abad ke-20 ketika para anthropologi semakin mendalami subjek Barat, terutama kelainan merentasi kelas masyarakat, daerah, atau ethnic dikalangan masyarakat Barat, dan pakar sains masyarakat lain semakin mengambil pandangan sejagat dalam bidang mereka.

Abad ke-20[sunting | sunting sumber]

Pada abad kedua puluh, bidang akademik seringkali dibadankan sebagai institusi dan dibahagi menjadi tiga domain yang luas. Sains Ilmu alam dan biologi berusaha untuk menghasilkan hokum umum melalui ujikaji yang boleh diulang dan boleh disahkan. Kemanusiaan pada umumnya mengkaji tradisi-tradisi tempatan, melalui sejarah mereka, sastera, muzik, dan seni , dengan penekanan untuk memahami individu-individu, peristiwa, atau era tertentu.

sains sosial pada umumnya cuba untuk membangunkan kaedah saintifik untuk memahami fenomena sosial dengan cara umum, sungguhpun biasanya dengan kaedah yang berbeza berbanding sains semula jadi. Khususnya, sains sosial sering mengembangkan keterangan statistik, dan bukannya hokum umum seperti dihasilkan dalam bidang fizik dan kimia, atau mereka mungkin menjelaskan kes-kes individu melalui prinsip-prinsip yang lebih umum, sebagaimana dalam kebanyakan bidang psikologi. Antropologi (dalam beberapa bidang sejarah) tidak mudah dimasukkan dalam kategori ini, dan cabang-cabang antropologi berlainan menggunakan satu atau lebih daripada bidang ini.[43]

Antropologi sebagaimana ia berkembang dikalangan kuasa penjajah Barat (disebutkan di atas) secara umum mengambil laluan berbeza berbanding yang di negara-negara di Eropah selatan dan tengah (Itali, Greek, dan Pengganti kepada Austria -Hungary dan Empayar Uthmaniyyah). Pada yang sebelumnya, pertembungan dengan beberapa, budaya yang jauh berbeza, sering kali sangat berbeza dari segi organisasi dan bahasa berbanding orang-orang Eropah, telah menyebabkan penekanan berterusan kepada perbandingan lintas-budaya dan terbuka terhadap perbandingan budaya tertentu. [44]

Sebaliknya, di negara-negara pewaris dari benua Eropah, para antropologi sering bergabung dengan ahli bahasa dan cerita rakyat (“folklorists “) bagi membina sudut pandangan kebangsaan. Para etnologi di negara-negara ini cenderung untuk menumpukan pada perbezaan antara kumpulan-kumpulan etnik tempatan, mendokumentasikan budaya rakyat tempatan, dan mewakili prasejarah dari apa yang telah menjadi sebuah bangsa melalui pelbagai bentuk pendidikan awam (contohnya, pelbagai jenis muzium) [45]

Dalam skim ini, Russia menduduki posisi tengah. Di satu sudut, ia memiliki wilayah besar (terutama timur Ural) yang sangat berbeza, pra-industri, sering orang-orang tidak-terpelajar, serupa dengan situasi di Amerika Syarikat. Di sisi lain, Russia juga terbabit pada beberapa peringkat dalam pergerakan kebangsaan (“nasionalis”) (budaya dan politik) bagi Eropah Tengah dan Eropah Timur. Selepas Revolusi tahun 1917, antropologi di Kesatuan Soviet, dan kemudian negara-negara Blok Soviet, amat dipengaruhi oleh keperluan untuk menyesuai dengan teori evolusi sosial Marxsis [46]

Rujukan[sunting | sunting sumber]

 1. ^ Wolf, Eric (1994) Perilous Ideas: Race, Culture, People. Current Anthropology 35: 1-7. p.227
 2. ^ Flannery, T.F. (1994) The Future Eaters: An ecological history of the Australasian lands and people Chatswood: New South Wales ISBN 0-8021-3943-4
 3. ^ a b AAAnet.org
 4. ^ (Kottak, C)
 5. ^ Layton, Robert (1998) An Introduction to Theory in Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.
 6. ^ Geertz, Behar, Clifford & James
 7. ^ Stanford University Bulletin 1998-1999 pg. 213, Sul-derivatives.stanford.edu Diarkibkan 2017-11-14 di Wayback Machine
 8. ^ Stanford University Bulletin 2007-2008 pg. 269
 9. ^ Han F. Vermeulen, "The German Invention of Völkerkunde: Ethnological Discourse in Europe and Asia, 1740-1798." In: Sara Eigen and Mark Larrimore, eds. The German Invention of Race. 2006.
 10. ^ "The Nation: Truth in Garbage". Time. 26 January 1976. Diarkibkan daripada yang asal pada 2013-08-14. Dicapai pada 25 April 2010.
 11. ^ Salzmann, Zdeněk. (1993) Language, culture, and society: an introduction to linguistic anthropology. Boulder, CO: Westview Press.
 12. ^ Anthropology.net
 13. ^ Erickson, Paul A. and Liam D. Murphy. A History of Anthropological Theory. Broadview Press. 2003. p. 11-12
 14. ^ George Stocking, "Paradigmatic Traditions in the History of Anthropology." In George Stocking, The Ethnographer's Magic and Other Essays in the History of Anthropology (Madison: University of Wisconsin Press, 1992):342-361.
 15. ^ Leaf, Murray. Man, Mind and Science: A History of Anthropology. Columbia University Press. 1979
 16. ^ News.harvard.edu
 17. ^ Rosaldo, Renato. Culture and Truth: The remaking of social analysis. Beacon Press. 1993; Inda, John Xavier and Renato Rosaldo. The Anthropology of Globalization. Wiley-Blackwell. 2007
 18. ^ Robert Jurmaiine, Lynn Kiilgore, Wenda Treavathan, and Russell L. Ciochon. Introduction to Physical Anthropology. 11th Edition. Wadsworth. 2007, chapters I, III and IV.; Wompack, Mari. Being Human. Prentice Hall. 2001, pp. 11-20.
 19. ^ Brown, Donald. Human Universals. McGraw Hill. 1991; Roughley, Neil. Being Humans: Anthropological Universality and Particularity in Transciplinary Perspectives. Walter de Gruyter Publishing. 2000
 20. ^ Levi-Strauss, Claude. The Savage Mind. 1962; Womack, Mari. Being Human. 2001
 21. ^ Harris, Marvin. Cows, Pigs, Wars and Witches.
 22. ^ Timeshighereducation.co.uk
 23. ^ AAAnet.org[pautan mati kekal]
 24. ^ Sciencemag.org, Shanklin, Eugenia. 1994. Anthropology & Race; Faye V. Harrison. 1995. "The Persistent Power of 'Race' in the Cultural and Political Economy of Racism." Annual Review of Anthropology. 24:47-74. Allan Goodman. 1995. "The Problematics of "Race" in Contemporary Biological Anthropology." In Biological Anthropology: The State of the Science.; Yearbook of Physical Anthropology, 1945-. "Melanin, Afrocentricity...," 36(1993):33-58.; see Stanford's recent collection of overarching bibliographies on race and racism, Library.stanford.edu Diarkibkan 2010-07-28 di Wayback Machine
 25. ^ AAAnet.org
 26. ^ "AAAnet.org" (PDF). Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2010-06-13. Dicapai pada 2010-07-23.
 27. ^ Johanson, Donald and Kate Wong. Lucy's Legacy. Kindle Books. 2007; Netti, Bruno. The study of ethnomusicology. University of Illinois Press. 2005. Chapter One
 28. ^ Urbanowicz, Charles. In the Newsletter of the American Anthropological Association, reprinted online, Csuchico.edu Diarkibkan 2018-10-14 di Wayback Machine
 29. ^ Foucault, Michel. "Introduction" to his 1961 translation of Kant's work, reprinted, Generation-online.org
 30. ^ Jacobs, Brian, and Kain, Patrick (eds.), Essays on Kant's Anthropology, Cambridge University Press, 2003, 278pp., ISBN 0-521-79038-7.
 31. ^ Harris, Marvin. The Rise of Anthropological Theory. Alta Mira Press. 2000 (revised from 1968); Harris, Marvin. Theories of Culture in Postmodern Times. Altamira. 1998
 32. ^ Harris, 1968, op cit. pp. 8-52; Leaf 1970, op cit. pp. 1-13; Erickson and Murph, 2003, pp. 21-25
 33. ^ "Resources for a History of Anthropology". Diarkibkan daripada yang asal pada 2012-12-31. Dicapai pada 2010-07-26.
 34. ^ Marco Polo's Asia
 35. ^ "The Renaissance Foundations of Anthropology" (PDF). Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2012-09-04. Dicapai pada 2010-07-26.
 36. ^ a b Akbar S. Ahmed (1984). "Al-Beruni: The First Anthropologist", RAIN 60, p. 9-10.
 37. ^ Richard Tapper (1995). "Islamic Anthropology" and the "Anthropology of Islam", Anthropological Quarterly 68 (3), Anthropological Analysis and Islamic Texts, p. 185-193.
 38. ^ J. T. Walbridge (1998). "Explaining Away the Greek Gods in Islam", Journal of the History of Ideas 59 (3), p. 389-403.
 39. ^ Richard Tapper (1995). "Islamic Anthropology" and the "Anthropology of Islam", Anthropological Quarterly 68 (3), Anthropological Analysis and Islamic Texts, p. 185-193.
 40. ^ West Asian views on black Africans during the medieval era
 41. ^ Stocking, George W. (1968) Race, Culture, and Evolution: Essays in the history of anthropology. London: The Free Press.
 42. ^ Clifford, James and George E. Marcus (1986) Writing culture: the poetics and politics of ethnography. Berkeley: University of California Press.
 43. ^ Wallerstein., Immanuel. (2003) "Antropologi, sosiologi, dan disiplin lain meragukan." Antropologi Lancar'44 :453-466.
 44. ^ On varieties of cultural relativism in anthropology, see Spiro, Melford E. (1987) "Some Reflections on Cultural Determinism and Relativism with Special Reference to Emotion and Reason," in Culture and Human Nature: theoretical papers of Melford E. Spiro. Edited by B. Kilborne and L. L. Langness, pp. 32-58. Chicago: University of Chicago Press.
 45. ^ Gellner, Ernest. (1998) Language and solitude: Wittgenstein, Malinowski, and the Habsburg dilemma. New York: Cambridge University Press.
 46. ^ Gellner, Ernest, ed. (1980) Soviet and Western anthropology. New York: Columbia University Press.

Bacaan lanjut[sunting | sunting sumber]

Kamus dan ensiklopedia[sunting | sunting sumber]

 • Barfield, Thomas (1997). The dictionary of anthropology. Hoboken: Wiley-Blackwell Publishing.
 • Levinson, David and Melvin Ember. eds. (1996) Encyclopedia of Cultural Anthropology. (4 vols.) New York: Henry Holt.

Nota lapangan dan memoirs anthropologis[sunting | sunting sumber]

 • Barley, Nigel (1983) The innocent anthropologist: notes from a mud hut. London: British Museum Publications.
 • Geertz, Clifford (1995) After the fact: two countries, four decades, one anthropologist. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Lévi-Strauss, Claude (1967) Tristes tropiques. Translated from the French by John Russell. New York: Atheneum.
 • Malinowski, Bronisław (1967) A diary in the strict sense of the term. Translated by Norbert Guterman. New York, Harcourt, Brace & World.
 • Mead, Margaret (1972) Blackberry winter: my earlier years. New York: William Marrow.
 • Mead, Margaret, (1977) Letters from the field, 1925 - 1975. New York: Harper & Row.
 • Rabinow, Paul. (1977) Reflections on fieldwork in Morocco.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

 • Asad, Talal, ed. (1973) Anthropology & the Colonial Encounter. Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press.
 • Barth, Fredrik, Andre Gingrich, Robert Parkin, One Discipline, Four Ways: British, German, French, and American anthropology. Chicago: University of Chicago Press.
 • D'Andrade, R. "The Sad Story of Anthropology: 1950-1999." In E. L. Cerroni-Long, ed. Anthropological Theory in North America. Westport: Berin & Garvey 1999. Anthro.ucsd.edu Diarkibkan 2011-04-19 di Wayback Machine
 • Darnell, Regna. (2001) Invisible Genealogies: A History of Americanist Anthropology. Lincoln, NE: University of Nebraska Press.
 • Harris, Marvin. (2001[1968]) The rise of anthropological theory: a history of theories of culture. AltaMira Press. Walnut Creek, CA.
 • Kehoe, Alice B. (1998) The Land of Prehistory: A Critical History of American Archaeology.
 • Lewis, Herbert S. (1998) "The Misrepresentation of Anthropology and its Consequences." American Anthropologist, 100: 716-731. Interscience.wiley.com[pautan mati kekal], Lewis
 • Lewis, Herbert S. (2004) "Imagining Anthropology's History." Reviews in Anthropology, v. 33.
 • Lewis, Herbert S. (2005) "Anthropology, the Cold War, and Intellectual History. In R. Darnell & F.W. Gleach, eds. Histories of Anthropology Annual, Vol. I.
 • Pels, Peter & Oscar Salemink, eds. (2000) Colonial Subjects: Essays on the Practical History of Anthropology.
 • Price, David. (2004) Threatening Anthropology: McCarthyism and the FBI's Surveillance of Activist Anthropologists.
 • Stocking, George, Jr. (1968) Race, Culture and Evolution. New York: Free Press.
 • Trencher, Susan. (2000) Mirrored Images: American Anthropology and American Culture, 1960-1980.
 • Gisi, Lucas Marco. (2007) Einbildungskraft und Mythologie. Die Verschränkung von Anthropologie und Geschichte im 18. Jahrhundert, Berlin, New York: de Gruyter.

Buku teks dan kerja teori utama[sunting | sunting sumber]

 • Clifford, James and George E. Marcus (1986) Writing culture: the poetics and politics of ethnography. Berkeley: University of California Press.
 • Geertz, Clifford (1973) The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.
 • Harris, Marvin (1997) Culture, People, Nature: An Introduction to General Anthropology (7th Edition). Boston: Allyn & Bacon
 • Salzmann, Zdeněk. (1993) Language, culture, and society: an introduction to linguistic anthropology. Boulder, CO: Westview Press.
 • Shweder, Richard A., and Robert A. LeVine, eds. (1984) Culture Theory: essays on mind, self, and emotion. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Pautan luar[sunting | sunting sumber]