Senarai kumpulan hadis

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Berikut adalah senarai koleksi Hadis, yang merupakan sumber yang mengandungi kata-kata, perbuatan atau kelulusan tersirat, sah atau tidak sah, yang ditakrifkan kepada nabi Muhammad, dan dikumpulkan oleh Muhaddiths.

Koleksi Sunni[sunting | sunting sumber]

 1. Sahih Bukhari
 2. Sahih Muslim
 3. Sunan al-Nasa'i
 4. Sunan Abu Dawud
 5. Sunan al-Tirmidhi
 6. Sunan Ibn Majah
 • Selain Kutub as-Sittah
  • Koleksi Utama/Utama Lain
 1. Muwatta Imam Malik
 2. Musnad Ahmad ibn Hanbal
 3. Sunan al-Darimi
 4. Mishkat al-Masabih
 5. Sunan al-Kubra
 6. Sunan al-Daraqutni
 7. Musannaf Abd al-Razzaq
 8. Musannaf ibn Jurayj
 9. Musannaf Ibn Abi Shaybah
 10. Sahih Ibn Khuzaymah
 11. Sahih Ibn Hibban
 12. Kanz al-Ummal
 13. Al-Mustadrak alaa al-Sahihain
 14. Majma al-Zawa'id
 15. Sahifah Hammam ibn Munabbih
 16. Al-Mu'jam al-Kabeer
 17. Riyadh al-Saaliheen
 18. Bulugh al-Maram
 19. Talkhis al-Mustadrak
 20. Tahdhib al-Athar
 21. Al-Adab al-Mufrad
 22. Kitaab-ul-Aathaar
 23. Di Tareeq Al Aslam Musnad Imam ul A'zam
 24. Musnad al-Shafi'i
 25. Musnad al-Siraj
 26. Musnad al-Firdous
 • Koleksi Lain
 1. Musnad Abu Ya'la
 2. Musnad al Tayalisi
 3. Musnad Abu Awaanah
 4. Sunan Sa'id ibn Mansur

Koleksi Syiah[sunting | sunting sumber]

 • Al-Kutub Al-Arb'ah, Empat buku
 1. Kitab al-Kafi dari Kulayni (dibahagikan kepada Usul al-Kafi, Furu al-Kafi dan Rawdat al-Kafi)
 2. Man la yahduruhu al-Faqih dari Shaikh Saduq
 3. Tahdhib al-Ahkam dari Shaikh Tusi
 4. al-Istibsar dari Shaikh Tusi
 • Koleksi lain
 1. Buku Sulaym ibn Qays oleh Sulaym ibn Qays
 2. Al-Wafi oleh Mohsen Fayz Kashani
 3. Daim al-Islam oleh Al-Qadi al-Nu'man
 4. Al-Ihtijaj oleh Abu Mansur Ahmad Tabrisi
 5. Wasā'il al-Shī'a oleh Shaikh al-Hur al-Aamili
 6. Bihar al-Anwar oleh Allama Majlesi
 7. Haq ul-Yaqeen oleh Allama Majlisi
 8. Ayn al-Hayat oleh Allama Majlisi
 9. Kamil al Ziarat [1] oleh ibn al-Qummi
 10. Mustadrak Al-wasa'il oleh Mirza Husain Noori Tabarsi
 11. Uyun Akhbar al-Ridha oleh Shaykh Saduq
 12. Al-Sahifat al-Ridha oleh Ali al-Ridha
 13. Nahj al-Balaghah oleh Al-Sharif al-Radi
 14. Al-Jafr "buku suci Syiah mistik yang dikaitkan dengan Imam Ali "
 15. Al-Risalah al-Dhahabiah oleh Ali al-Ridha
 16. Al-Sahifa al-Sajjadiyya oleh Ali ibn Husayn Zayn al-Abidin
 17. Al Saqib Fi al-Manâqib oleh Ibn Hamaza Tusi
 18. Basâ'ir al-darajât oleh Sheikh Al-Safar al-Qummi
 19. Khasais Al Aemmah oleh Al-Sharif al-Radi

Kutipan Ibadi[sunting | sunting sumber]

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Rujukan[sunting | sunting sumber]