Aqidah

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Jump to navigation Jump to search


Aqidah (العقيدة) dari segi bahasa (etimologis) berasal dari Bahasa Arab (عَقَدَ) yang bermakna 'ikatan' atau 'sangkutan' atau menyimpulkan sesuatu.

Menurut istilah (terminologis) 'aqidah' bererti 'kepercayaan', 'keyakinan' atau 'keimanan' yang murni (hanif) dan tidak mudah terurai oleh pengaruh mana pun sama ada dari dalam atau dari luar diri seseorang.

Pengertian aqidah dalam Al-Quran adalah keimanan kepada Allah SWT yakni mengakui kewujudan-Nya. Dari segi fungsinya Allah SWT sebagai Rabb (رب), Malik (ملك), dan Ma'bud (نَعْبُدُ) atau Ilah (إله) seperti dapat dilihat dalam Surah Al-Fatihah ayat 2, 4, 5, Surah An-Nas ayat 1, 2, 3.

Ada umat Islam yang membahagikan Tauhid kepada 3 untuk mudah difahami iaitu Uluhiyah, Rububiyah dan Asma Wa Sifat yakni ajaran Wahabi. Pembahagian ini boleh dianggap bidaah tidak seperti rukun Iman dan rukun Islam yang jelas dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadith Sahih.

Ada pula yang berpegang pada fahaman Asy-a'riyah dan Maturidiyah (ASWJ). Fahaman yang diasaskan oleh Imam Abu Hassan Asha'ari dan dilengkapkan oleh Imam Al-Maturidi ini sebenarnya tidak ditinggalkan oleh Imam Abu Hassan Asha'ari pada suatu ketika beliau masih hidup (seperti didakwa kelompok Wahabi). Kisah sebenar semasa beliau menanggalkan jubahnya dan meninggalkan fahaman tauhidnya ini sepertimana tercatat dan dinukilkan oleh ramai ilmuan Islam adalah berkenaan fahaman gurunya yang berfahaman muktazilah dan Imam Asha'ari meninggalkan fahaman muktazilah ini dengan simbolik menanggalkan jubahnya.

Diantara isu perbezaan antara pembahagian tauhid kepada 3 dan fahaman Maturidi ialah tentang sifat 20. Maturidi telah menyusun dua puluh (20) sifat-sifat Allah. Manakala pembahagian tauhid kepada 3 pula ada satu bahagian yang dipanggil Asma' Wa Sifat yang bererti Nama dan sifat- sifat Allah. Semua nama-nama Allah adalah sifat Allah. Sebagai contoh Nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kedua ini adalah sifat Allah Yang Maha Pengasih dan Yang Maha Penyayang. Jadi bagi yang berpegang pada Asma Wa Sifat , mereka tidak membataskan sifat Allah hanya ada 20 sifat sahaja tetapi semua nama Allah adalah sifat Allah.

Aqidah Islamiyah[sunting | sunting sumber]

Aqidah Islamiyah adalah ikatan manusia antara Allah SWT sebagai Rabb Semesta Alam dan bumi sebagai kurniaan Allah untuk disyukuri. Simpulan ini semestinya disertai dengan pengakuan syahadah atau persaksian (baik secara lisan mahupun perbuatan). Tanpa persaksian yang kuat, maka persaksian itu terbatal. Makna Iman adalah pembenaran secara pasti (tashdiq al-jazim) sesuai dengan kenyataan berdasarkan dalil. Jika pembenaran saja tanpa disertai dalil tidak digolongkan Iman, kerana tidak termasuk pembenaran yang pasti kecuali apabila bersumber dari dalil. Jika tidak disertai dalil maka tidak ada kepastian.

Jadi, kalau cuma pembenaran saja terhadap suatu berita tidak termasuk Iman. Berdasarkan hal ini pembenaran harus berdasarkan dalil agar menjadi bersifat pasti, atau agar tergolong Iman. Ini bererti adanya dalil terhadap segala sesuatu yang dituntut untuk diimani adalah suatu hal yang pasti agar pembenaran terhadap sesuatu tadi tergolong Iman. Maka adanya dalil merupakan syarat utama adanya keimanan, tanpa melihat lagi apakah hal itu sahih (benar) atau fasid (rosak).

Dalil Aqidah Islamiyah[sunting | sunting sumber]

Dalil Aqidah Islamiyah itu ada dua macam, iaitu :-

  1. Dalil Aqli (menggunakan akal).
  2. Dalil Naqli (dari Al-Quran dan Hadis).

Yang menentukan apakah dalil itu aqli atau naqli adalah fakta dari permasalahan yang ditunjukkan untuk diimani. Apabila permasalahannya adalah fakta yang boleh diindera maka dipastikan dalilnya aqli bukan naqli. Namun jika permasalahannya tidak dapat diindera maka dalilnya adalah naqli. Dalil naqli itu sendiri diperoleh dari perkara yang boleh diindera. Maksudnya keberadaannya sebagai dalil tercakup didalam perkara yang dapat diindera. Kerana itu dalil naqli digolongkan sebagai dalil yang layak untuk diimani tergantung pada dalil aqli dalam menetapkannya sebagai dalil.

  • Allah SWT - Orang yang mendalami perkara yang dituntut akidah Islam untuk diimani akan menjumpai bahawa Iman kepada (wujud) Allah SWT dalilnya adalah aqli. Alasannya perkara tersebut – iaitu adanya al-Khaliq (Maha Pencipta) bagi segala yang ada - dapat dijangkau dengan panca indera.
  • Malaikat - Iman terhadap (keberadaan) Malaikat-Malaikat dalilnya adalah naqli. Alasannya keberadaan Malaikat tidak dapat dijangkau indera. Malaikat tidak boleh dijangkau zatnya dan tidak boleh dijangkau dengan apapun yang menunjukkan atas (keberadaan)nya.
  • Kitab-Kitab - Iman terhadap Kitab-Kitab Allah SWT dapat dihuraikan sebagai berikut. Jika yang dimaksud adalah Iman terhadap Al-Quran maka dalilnya aqli, kerana Al-Quran dapat diindera dan dijangkau. Demikian pula kemukjizatan Al-Quran dapat diindera sepanjang zaman. Tetapi jika yang dimaksud adalah iman terhadap kitab-kitab selain Al-Quran, seperti Taurat, Injil dan Zabur, maka dalilnya adalah naqli. Alasannya bahawa Kitab-Kitab ini adalah dari sisi Allah SWT tidak dapat dijangkau (keberadaannya) sepanjang zaman. Kitab-Kitab tersebut adalah dari sisi Allah SWT dan dapat dijangkau keberadaanya tatkala ada Rasul yang membawanya sebagai mukjizat. Kemukjizatannya berhenti saat waktunya berakhir. Jadi, mukjizat tersebut tidak boleh dijangkau oleh orang-orang (pada masa) setelahnya. Namun sampai kepada kita berupa berita yang mengatakan bahawa kitab tersebut berasal dari Allah SWT dan diturunkan kepada Rasul. Kerana itu dalilnya naqli bukan aqli, kerana akal - di setiap zaman - tidak mampu menjangkau bahawa kitab itu adalah kalam Allah SWT dan akal tidak mampu mengindera kemukjizatannya.
  • Rasul-Rasul - Begitu pula halnya Iman terhadap para Rasul. Iman terhadap Rasul (Nabi Muhammad s.a.w.) dalilnya aqli, kerana pengetahuan akan Al-Quran sebagai kalam Allah dan ia dibawa oleh Rasul (Nabi Muhammad s.a.w.) adalah sesuatu yang dapat diindera. Dengan mengindera Al-Quran dapat diketahui bahawa Muhammad itu Rasulullah. Hal itu dapat dijumpai sepanjang zaman dan setiap generasi. Sedangkan Iman terhadap para Nabi dalilnya adalah naqli, kerana dalil (bukti) kenabian para Nabi –iaitu Mukjizat-Mukjizat mereka- tidak dapat diindera kecuali oleh orang-orang yang sezaman dengan mereka. Bagi orang-orang yang datang setelah mereka hingga zaman sekarang bahkan sampai kiamat pun, mereka tidak menjumpai mukjizat tersebut. Bagi seseorang tidak ada bukti yang dapat diindera atas kenabiannya. Kerana itu bukti atas kenabiannya bukan dengan dalil aqli melainkan dengan dalil naqli. Lain lagi bukti atas kenabian (Nabi Muhammad s.a.w.) yang berupa mukjizat beliau. Mukjizat tersebut (selalu) ada dan dapat diindera, iaitu Al-Quran. Jadi dalilnya adalah aqli.
  • Hari Kiamat - Dalil Hari Kiamat adalah naqli, kerana Hari Kiamat tidak dapat diindera, lagi pula tidak ada satu pun perkara yang dapat diindera yang menunjukkan tentang Hari Kiamat. Dengan demikian tidak terdapat (satu) dalil aqli pun untuk hari kiamat. Dalilnya adalah naqli.
  • Qada dan Qadar - Qada dan Qadar dalilnya aqli, kerana Qada adalah perbuatan manusia yang dilakukannya atau yang menimpanya (dan tidak dapat ditolak). Ia adalah sesuatu yang dapat diindera maka dalilnya adalah aqli. Qadar adalah khasiat sesuatu yang dimunculkan (dimanfaatkan) oleh manusia, seperti kemampuan membakar yang ada pada api, kemampuan memotong yang ada pada pisau. Khasiat ini adalah sesuatu yang dapat diindera, maka dalil untuk perkara Qadar adalah aqli.